Okolo Brd: Maková Hora

 

Maková hora


Historie
Na žulovém masivu Makové Hory u Smolotel nechal v letech 1717-1722 Jan rytíř Felix Chanovský-Krasilovský (pán na Dlouhé vsi, Němčicích, Smolotelích, Dožicích, Bukovanech, Retči a Tauškavě) zbudovat filiální kostel, zasvěcený sv. Janu Křtiteli a Panně Marii Karmelské. Byl vystavěn ve stylu "vlašské renesance" neboli vrcholného českého baroka. Architektem byl C. A. Canevale. Vysvěcen byl 5.10.1723 světícím biskupem hrabětem Šporkem.
Spolu s kostelem byl vybudován klášter karmelitánů, do kterého sám chtěl vstoupit. Přivedl sem dva karmelitánské mnichy. Založili zde bratrstvo sv. škapulíře a karmelitské Matky Boží. Bohužel ke stavbě obvodního ambitu po náhlé smrti zakladatele v roce 1730 už nedošlo. Nenechal ani žádnou závěť, která by na mnichy pamatovala a ti odsud odešli. Klášter pak brzy vyhořel a zůstal včetně kostela neobsazen.
Teprve v roce 1760 sem byl za duchovního správce dosazen P. Jiří Bayer, pro něhož složil tehdejší držitel panství pan Křepický 5000 zl. stříbra jako kapitál na výživu, za což měl každý makovský duchovní povinost sloužit za Křepické čtyři mše týdně. Sestra Křepického Antonie, provdaná Santini z Aichlu, uložila na vydržování věčného světla 200 zl. stříbra a její dcera jako dědička smolotelského panství před smrtí 1778 odkázala na vydržování kostela 1000 zl.
Jako mnoho jiných karmelitánských společenství i Bratrstvo škapulíře Josef II. zrušil a majetek dal převést na chudinský fond obce Smolotely. Teprve v roce 1853 Bratrstvo spolu s farním úřadem Maková Hora obnovil P. Jan Šrámek (od r. 1853-1865) a k faře bylo připojeno několik vesnic.
Jedním z makovských administrátorů byl (od r. 1909) P. Vincenc Bosáček, rodák z Příbrami. Od stejného roku tu s ním jako kostelník žil jeho bratr ak. malíř Josef Bosáček který zde zůstal až do svých posledních dní, aby potom zemřel v rodné Příbrami, kam ho před smrtí přátelé odvezli.
K zvláštnostem té doby patří "čtyřnohý vodovod". Bratři tu měli osla, který na Makovou Horu nosil v soudcích vodu ze Smolotel.
V roce 1990 farář P. Jiří Hájek obnovil tradici poutí na Makovou Horu a pustil se i do obnovy kostela, který je veden jako památka I. stupně UNESCO.

Popis
Hlavní chrámový prostor tvoří elipsa o poloosách 10 a 7 m. Na západní straně pak přiléhá přístavek dlouhý okolo 6 m, kde je umístěna kruchta. Na straně východní je připojen presbytář cca 7x7 m. K němu po stranách přiléhají jednopatrové přístavky, z nichž v severním je oratoř, v jižním sakristie.

V průčelí jsou dvě věže a nad vchodem znak pánů Chanovských. Nad ním ve výklenku socha sv. Jana Křtitele, patrona chrámu. Nad římsou je pak socha P. Marie. Kostel s bání, krytou šindelem.
Interiér má bohatou štukovou výzdobu. Strop s freskou "Stětí sv. Jana Křtitele" (Salome a Herodes s hlavou Jana Křtitele). V segmentech jsou obrazy čtyř sv. Otců (Ambrože, Jeronýma, Řehoře a Augustina).
V chrámu jsou čtyři oltáře, bohatě zdobená kazatelna a intarzovaná zpovědnice se sochou sv. Máří Magdaleny. Ve výklencích stojí sochy českých patronů - sv. Václava, Ludmily, Jana Nepomuckého a Norberta, asi od J.O.Mayera.
Vpravo je oltář sv. Anny, naproti oltář Neposkvrněné P. Marie. U vchodu do presbytáře je ještě oltář Královny sv. škapulíře.
Hlavní oltář se sochami andělů od J. O. Mayera. Oltářní obraz představuje Kázání sv. Jana Křtitele. Horní část zhotovil v letech 1745-1746 stříbrník Josef Seitz (v letech 1758-1759 přepracovaná Kašparem Geschwandterem). Poslední celková prava oltáře je z roku 1896, kterou provedl pražský stříbrník J. Tengler. Na hlavním oltáři je soška "Naší milé paní z hory Karmel" - škapulířské. Karmelitáni ji sem přenesli, neznámo odkud. Polychromovaná soška z hruškového dřeva je 55 cm vysoká a pochází z první poloviny 17. století. Také tato soška (podobně jako svatohorská) byla v baroku opatřena šatičkami.
K cennějšímu zařízení patří vyřezávaná kazatelna a stříbrná závěsná lampa z 1. poloviny 18. stol.


Půdorys chrámu (západ dole, východ nahoře)


Literatura: Julius Košnář: Poutnická místa a památné svatyně v Čechách, V.Kotrba, Praha 1903


 


[Na začátek stránky]