Okolo VÚVA: Pálffyovský palác

hrabě Eduard Pálffy z Erdödu, sv. pán z Újezdu (1836-1872)Eduard PálffyEduard Pálffy za mladaEduard PÁLFFY se narodil 18. září 1836 v italských Benátkách, kde jeho otec hrabě Aloys Pálffy byl civilním guvernérem. Jeho matka pocházela z polské rodiny Jablonovských.
V Benátkách Eduard pobyl až do roku 1849, kdy se rodiče přestěhovali do Štýrska na statek Retzhof u Leibnitze.
Gymnaziální a právnická studia absolvoval v Bratislavě a potom vstoupil do státní služby při místodržitelství v Brně. Po neshodách s ministrem Schmerlingem odešel ze státních služeb zpět na statek Retzhof.
Roku 1864 se oženil s baronkou Marií Walterskirchenovou. S ní měl tři děti (Žofii *1865 - provdanou za hraběte Jiřího Walise, Irmu *1866 - provdanou za prince Augusta Lobkowitze a Jana *1872 - pozdějšího dědice Pálffyovských panství, tj. Březnice, Hradiště a Merklína).
V roce 1872 zemřel jeho bezdětný strýc hrabě Hanuš Kolovrat Krakovský, který ho v závěti jmenoval dědicem veškerého svého jmění. Tak se Eduard vydal spravovat zděděný majetek do Čech.
. Nutno říci, že Kolowrat měl při volbě nástupce šťastnou ruku. Eduard Pálffy se aktivně podílel nejen na racionálním řízení svých velkostatků, ale po určitou dobu i aktivně na české zemské politice. V hospodářské oblasti zaváděl na danou dobu na svých panstvích progresivní formy hospodaření, jako např. rozsáhlejší meliorační práce k odvodnění luk, pastvin a polí, nakupoval stroje k zproduktivnění zemědělských prací, v lesním hospodářství dbal na vyváženost těžby a přírůstků dřeviny s důrazem na zalesňování dalších, ekonomicky zatím málo přínosných pastvin.
V oblasti politické byl aktivním představitelem a často i mluvčím konzervativního velkostatkářského seskupení na českém zemském sněmu i na vídeňské říšské radě.
Co se společenských aktivit týká kráčel ve stopách svého strýce a podporoval české zájmy. V roce 1896 zavedl na všech svých panstvích výhradně české úřadování.
V roce 1900 přenechal správu všech svých panství synu Janovi. V roce 1914 slavil s manželkou Marií na zámku Hradišti zlatou svatbu a při té příležitosti mu císař udělil titul hraběte "prešpurského".
Za svůj život získal mnoho poct. Byl mj. c. a k. tajným radou, c. a k. komořím, rytířem řádu železné koruny, rytířem řádu Maltézského, čestným občanem měst Březnice a Merklína atd.
Ke konci života přebýval převážně na zámku Hradišti u Blovic, kde také 12. 6. 1915 zemřel a je pohřben v rodinné hrobce při kostele v Blovicích.
 
 
 
hrabě
Rudolf Erdödi Pálffy
*11.2.1750
+????
Maria Antonia Kolowrat-Krakovsky
*21.3.1763
+????

 
syn předchozího
hrabě
Aloys Erdödi Pálffy
*26.6.1801
+2.2.1876 Blovice (zámek)
princezna
Sofia Jablonowska
*28.12.1812
+18.9.1848

 
Pálffyovi na Hradišti v Blovicích a majitelé paláce v Praze
 
syn předchozího
hrabě
Karel Eduard Erdödi Pálffy
z Újezda
*18.9.1836 Benátky
+12.6.1915 Blovice (zámek)
hraběnka
Marie Eleonora
z Walterskirchenu
*23.7.1842 Thal u Št. Hradce
+6.7.1916 Blovice (zámek)

 
syn předchozího
hrabě
Jan Nepomuk Pálffy
z Erdödi
*10.10.1872 Retzdorf
+11.5.1953 ???
hraběnka
Ferdinandina Edeltraut
z Wurmbrand-Stupachu
*3.6.1872 Töscheldorf
+2.1.1954 ???
 
 
 
 
 
Parte


Fotodokumentace: Muzeum Blovice

[Na začátek stránky]