Průvodce Okolo Brd: Hostomice pod Brdy

 

Kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii


Zasvěcení kostela
V letech 35-42 byl sv. Petr biskupem v Antiochii, odkud v roce 42 odešel do Říma. Svátek Nastolení sv. Petra v Antiochii (na biskupský stolec) se slavil 22. února.

Dějiny
Kostel se připomíná roku 1343. Dřevěná zvonice stála zřejmě už při tomto středověkém kostele. Bezpečně je doložena při novém jednolodním barokním kostele jehož presbytář vznikl r. 1743 a loď r. 1762.
Kostel byl znovu obnoven r. 1781. Po požáru v roce 1836 již zvonice nebyla obnovena a místo ní byla v roce 1855 ze západní strany přistavěna věž.

Popis
Jednolodní, s nepatrně rozšířeným západním průčelím, obdélný, s obdélným presbytářem ukončeným polokruhovou apsidou, s obdélnou sakristií. Západní průčelí s plochým středním rizalitem, převýšeným věží, členěno portálem a dvěma nikami po stranách, které jsou vyplněny sochami sv. Petra a Pavla signovány „Platzer".
Průčelí je ukončeno římsou a vyvrcholeno stoupavým štítem, přiléhajícím k věži, prolomené půlkruhově ukončenými okny.
Stěny dalších fasád hladké, prolomené pouze okny, na jižní straně portál.
Loď je plochostropá s fabionem, ve štukových rámech nástěnné malby ze života sv. Petra a v medailonech světci a mimo to nápis o obnově kostela v r. 1781. Podvěží, kruchta a podkruchtí klenuty valené. Presbytář, členěný v rozích pilastry, sklenut plackou, apsida konchou, sakristie valené s lunetami.
Zařízení: hlavní oltář z 1. čtvrti 18. stol., barok., se sloupky po stranách, s obrazem uprostřed, plastikou Nejsvětější Trojice v nástavci a se sochami nad postranními brankami. Kazatelna na severní straně, rokoková, s malovaným obrazem Krista Rozsévače na řečništi a plastickou alegorií na stříšce. V lodi po stranách vítězného oblouku pseudogotický a pseudorenesanční oltář sv. Kříže a sv. Antonína Paduánského. Na oltáři sv. Kříže obraz Ukřižovaného, mylně považovaný za dílo Brandlovo, přemalovaný Čermákem, podobně jako obraz sv. Antonína Paduánského. Oltář P. Marie Lurdské pod kruchtou podle návrhu arch. Čermáka.
Nástropní fresky v presbytáři: Korunování P. Marie a postavy 4 otců; v lodi: Kristus kráči po jezeře, vysvobození sv. Petra ze žaláře, postavy sv. Václava, Matěje, Floriána, Vavřince a Cecílie.
Lavice z doby kolem r. 1800. Křtitelnice na jižní straně lodi z 19. stol.
Největší cenností kostela je stříbrná monstrance pocházející z gotické doby (byla vystavena na Jubilejní výstavě v Praze r. 1891).
Prameny:

Emanuel Poche: Umělecké památky Čech, Academia Praha 1977

[Na začátek stránky]