Průvodce Okolo Brd: Mníšek: Skalka

 

L. Stojdl: Skalka u Mníšku

SKALKA U MNÍŠKU


JEJÍ PAMÁTKY A DĚJINY


PRO NAŠE TURISTY NAPSAL

P. LADISLAV STOJDL

SUPERIOR HOSPICE FRANTIŠKÁNSKÉHO
NA SKALCE U MNÍŠKU
S 33 PŮVODNÍMI FOTOGRAFICKÝMI SNÍMKY


V PRAZE 1924
ZEMĚDĚLSKÉ KNIHKUPECTVÍ
A. NEUBERT.


Vytiskl Jan Lerner v Praze-Podolí

SVÉMU OBĚTAVÉMU PŘÍZNIVCI
PANU JOSEFU PAVLÁTOVI
MAJITELI TOVÁRNY NA LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE NA SMÍCHOVĚ
VĚNUJE AUTOR

 

 

»Líto jest mi zástupu,« tak řekl kdysi Kristus Pán, vida kolem sebe zástup lidu dychtivě naslouchajícího živému slovu Jeho, jenž neměl, čím by dostavující se citelný hlad aspoň trochu, ukojil.
I mně líto jest přečetných turistů, kteří přišli navštívit památná místa na Skalce, vidím-li, jak při pohledu na krásu všeho vůkol horečně hltají těch pár řádek, ke všemu ještě značné chybných, ve svých turistických příručkách, aby něco o tom čarokrásném okolí se dověděli. Nemohouce ukojiti touhy své, obracejí se k průvodci. Jak rád by jim pověděl vše; vždyť vše o »Skalce« je tak zajímavé a historie její tak tklivá, ale není Času k delšímu, výkladu, aby každému se vyhověti mohlo. A to bylo důvodem, abych napsal tuto knížku.
Myšlence této jsem usnouti nedal a tak vyšla konečně tato brožura, dík zvláštní ochotě Zemědělského knihkupectví A. Neubert v Praze, jež ve prospěch oprav památných budov a vzácných památek v nich se nalézajících podvolilo se novou tuto turistickou příručku a průvodce po Skalce vydati tiskem na vlastní náklad. Doufám, že bude přijata s radostí, čímž dostane se i daru na opravy - tak vzácného kostelíčka - jenž »bez patrona«, bez ochránce, zde na té skále, vystaven všem povětrnostním poruchám, zvedá se k nebeským výšinám, jakoby se rozhlížel z lesa do širého okolí, kdo se nad ním smiluje.
Jako pramenů k historii Skalky a jejího zakladatele použito vlastní domácí pamětní knihy vzorně vedené, jakož i knihy p. profesora Vávry historie panství Mníšek a okolí«.

P. LADISLAV STOJDL,
superior hospice františkánského na Skalce u Mníšku.

KAJÍCNICE MAGDALSKÁ

Dvě legendy od prof. Em. Žáka.

Marie z Magdaly byla plna hněvu. Mladý rabbi, k němuž vzplanula láskou a kterého marně čekala ke stolu bohatě připravenému, nepřišel. A slunce již chýlilo se k západu, když služebník rabbiho přišel a přinesl jí list: »Nemiluji Tě! Ženou mojí nikdy nebudeš!« To tedy byl vděk za všecky ty blahé chvíle, které mu ve svém domě připravila!
Jeho ústa lhala, když mluvila o lásce, které v srdci necítil. Marie viděla se zahanbenou, pokořenou, jako nikdy v životě. Nemohla déle prodlévati v komnatě, kde těžké vůně nejdražších voňavek šířily opojné ovzduší. Zdálo se jí, že všecko se jí tu posmívá. Vyšla ven, aby zbavila se myšlenek, které jí vháněly stud i hněv stejně prudce do bělostné její tváře.
Šla bez cíle - Ani nepřemýšlela, kam hodlá jíti, až tu v hrobovém tichu olivového háje, který ponenáhlu sbíhal až k jezeru Tiberiatskému zaslechne mírný šumět potůčku. Chvátal malou stružkou, přes kameny a balvany, shýbal se pod kapradím, aby si oddechl, než mírné vlny Tiberiady vezmou jej do svého náručí.
Tam, kde potůček tvořil malé jezírko, Maria se zastavila. Usedla a dala se do pláče. Její slzy padaly do stříbrných vod. A ona zahleděla se do nich svýma hlubokýma očima. Na nebi vyšel již měsíc. Rozhořely se tisíce hvězd. A Maria pozorovala jejich obraz v zrcadle čisté, tiché vody. Tyto plynuly pomalu dále, ale obraz měsíce a hvězd ve vlnách byl stále týž.
»Zde na zemi vše prchá, utíká, plyne jako ty vody; ale tam nahoře na nebesích je všechno stálé, trvalé, bez proměny. Proč připoutala mysl svou k té neklidné zemi? Proč věřila v upřímnost a stálost lidské lásky. Nebylo by lépe pro ni, kdyby srdce svoje připoutala k nebesům? Kdyby své myšlenky pozdvihla k Tomu, jenž trůní nad hvězdami a soucitně hledí na všecky, kdo trpí a chvějí se pod ranami zklamání a marných nadějí ?« Tak uvažovala a mysl její se uklidňovala. A když vracela se zpět, lítost zračila se v její tváři. Bylo to poprvé, co svět se jí zdál býti protivným a odporným. Kajicnost dotkla se srdce jejího.
V noci prchal spánek od její hlavy. V jejím nitru bylo, jako když po prudké bouři dlouho ještě vlny se zdvihají na jezeře a znavené vlny nemohou se uklidniti. A když první paprsky sluneční prodraly se těžkými záclonami v její komnatu, Maria povstala s lože, oblékla svůj rudý plášť a zase vyšla ven - do háje. Ptáci zpívali již svoje jitřní písně; všude vonělo to svěží vůní probuzených květů.
Maria blížila se opět k potůčku, jenž s večera jí šeptal o tom, jak vše prchá, mizí, tak jako on ve vodách jezera. Bylo jí lehčeji. Zdálo se jí, že křišťálový pramének jest jejím těšitelem, bratrem, jejím nejupřímnějším učitelem. Usedla a opět se zahleděla do jeho vod. Byly čisté a klidné. Obraz měsíce a hvězd zmizel z jeho klína. V tom zaslechne tiché kroky. Maria se ohlédne a vidí před sebou státi neznámého, mladého muže. Rysy nevýslovného klidu zdobí jeho krásnou tvář. Z očí jeho mluví hluboký soucit. Maria v němém úžasu hledí na něho. Neznámý, jako by četl v jejím nitru, láskyplně patří na ni.
Jejich pohledy se spojily, jako když bratr a sestra po dlouhém odloučení padnou si v objetí. Dlouhou chvíli hleděli oba na sebe, až neznámý měkkým svým hlasem ji prosí: »Dej mi píti«. Maria, cítíc tajemnou úctu k příchozímu, dí: »Nemám, Pane, čím bych vody nabrala. Kdybych měla s sebou svůj stříbrný pohár, za čest bych si považovala, bych směla ti vody v něm podati. A z dlaně své přece nemohu se odvážiti vody ti nabídnouti.« A při tom vztáhla své krásné ruce k cizinci, jako by chtěla říci, že ruce její nejsou méně stkvoucí, než stříbro, její drahocenných konvic. Ale neznámý vážně, klidně ji odvětil: »Kdybys byla celá tak čistá, jako jsou tvé ruce, neváhal bych z dlaní tvých se napíti. Ale ty jsi nečista.« »Křivdíš mi, pane,« zašeptala a sklonila hlavu hluboko k zemi. »Nikoliv, Maria, nekřivdím tobě,« odpovídá cizinec. »Znám tě lépe, než všickni tvoji přátelé! Oni tebe odsoudili, já tě neodsuzuji. Oni říkají, že's velká hříšnice, ale já dím, že's velká kajicnice. Až vyroníš tolik slz, kolik tvé stříbrné konvice vody obsáhnou, potom se shledáme«. Maria slyšíc ta slova, uctivě chápala se okraje cizincova pláště a políbila jej. »Jak jsi dobrý, pane,« tiše zašeptala a prvé slzy kajícnosti svlažily roucho neznámého. »Jsem tvůj ochránce, tvůj nejlepší přítel,« odvětil Kristus a vážně odcházel ku břehům jezera.
Této veliké biblické kajicnici a světici - je zasvěcen zdejší kostelík na Skalce, k němuž v bezprostřední blízkosti druží se malý sice, ale útulný a na četné cenné památky velmi bohatý františkánský hospic (klášter), řádu sv. Františka z Assissi.
Slyšte jejich dějiny!

Kdo dal vystavěti tento přímo nádherný kostelík se sousední budovou klášterní ?


Zámek v Mníšku, vystavěný Servácem Engelem z Engelflussu

l. Asi roku 1630 usadil se v Praze s rodinou jakýsi Servác Engel, koželuh, rodem z vévodství brabantského, nynější Belgie, národnosti německé.
Koupiv si dům na Malé Stráně u Vltavy za kostelem rytířů maltézskych nedaleko mostu, založil tam velký závod koželužský a vyráběl hlavně kůži podešvovou, zvanou librovku (Pfundleder) a ježto v celé zemi mimo jeho závod nikdo takové kůže nevyráběl, v krátkém čase značně zbohatl. Vydatným společníkem jeho byl jediný jeho syn Servác, rovněž v Brabantsku narozený, jenž pojal za manželku jakousi Kateřinu Ludmilu Röttingrovu s věnem 1000 zl. a dvěma vinicemi: pod Karlovem. (nynější »Folimanku«) a »Žežulkou« v Šárce. Rodina jejich byla sice vyloupena od vojáků v r. 1649, dům vydrancován, vinice spustošeny - ale bohatým Englům to valně, neuškodilo. Měli víc ještě než ztratili. Mladý Servác platně se súčastnil obrany Starého a Nového města proti Švédům a za to doznal milosti »šlechtické« a r. 1651 byl povýšen do stavu šlechtického. Od té doby nazýval se Engel z Engelflussu a užíval v erbu andělskou hlavu z řeky vynořenou a nad helmem anděla z koruny vystupujícího.
Pražští židé, závodem Englovým značně poškozovaní, podali naň žalobu u královské komory, že závod jeho maří vývoz kůží syrových a dovoz kůží librových - a tím ujímá královskému pohraničnímu clu; než žaloba ta skončila se v jeho prospěch: zavázal se, že bude platiti ročně 500 zl. daně.
Za to však dostal »monopol« na svoje výrobky. Místo, aby mu uškodili, ještě mu pomohli! Pan Engel z Engelflussu také nelenil a z monopolu těžil. Vyhlédl si příhodný panský statek nedaleko Prahy s četnými lesy dubovými na potřebné tříslo do svého koželužského závodu v Praze. Bylo to panství pánů Vratislavů z Mitrovic v Mníšku, od Švédů dosti zpustošené, které koupil celé za 50.000 zlatých r. 1655.
Nový pán mníšeckého panství staral se o jeho zvelebení. Nejprve založil při potoce v Čísovicích velikou koželuhovnu, neboť vůkolní lesy skýtaly hojnost třísla, aby tak z bohatství toho přírodního mohl co nejvíce těžíti.
Roku 1655 dal mladý pán Servác zbourati starý mníšecký zámek, od Švédů vypálený a na jeho místě vystavět zámek nový (nynější). Stavba, prováděná architektem pražským Martinem Ringerem, trvala plných 16 let. Zámek zdvihá se na křemencové skále ve čtverhranu 42 metrů v délce a 40 metrů v šířce, do výše tří pater, ve slohu pozdní renaissance s třemi nárožními věžemi - na znamení Nejsvět. Trojice. Stavba to vskutku nádherná, která zvl. se zdálí činí velmi milý dojem. V severovýchodní věži umístil pan Servác zámeckou kapli sv. Servatia, ozdobil ji prací štukatérskou a malbou na stropě. Oltářní obraz znázorňující, jak svatý Servác spolu se s v. Athanasiem hájí církev katolickou proti bludům Áriovým, objednal u slavného malíře Karla Škréty. Obraz malován je na měděné desce.


Pohled se Skalky do mníšeckého údolí

Současně postaral se o řádnou duchovní správu katolického lidu v Mníšku, a k nove opravenému kostelu sv. Václava usadil faráře Šebestiána Práska r. 1656, jemuž vykázal jeden ze svých domů na náměstí za budovu farní. Pan Servác Engel, ač byl jinak velmi pobožný a dobročinný, nebyl vždy patronem příjemným, takže v krátké době se tu vystřídalo mnoho farářů. Na př. jak uvádí prof. Vávra: žádal patron, aby farář, kdykoliv chtěl někam přes pole odjeti, vždy u něho požádal o dovolení; neučinil-li tak, upadl v nemilost a stal se na faře nemožným... Kostelní roucha a náčiní měl patron u sebe, a jen on se správcem zaduší (t. zv. kostelníkem) rozhodoval, jakého kdy roucha má se při bohoslužbě užíti.
Roku 1658 povýšen do stavu rytířského. V krátkém čase na to stížen těžkou a dlouhotrvající nemocí, učinil s povolením císařským poslední pořízení, aby panství mnišecké bylo svěřenstvím čili fideikomissem pro všecku rodinu Engelflussů; napřed pro všecko potomstvo po meči, a teprve pak postupně pro potomstvo dcer Engelflussovy rodiny. Brzy na to se však uzdravil a r. 1670 povýšen za rytíře Božího hrobu a přijat do stavu panského. Ač cizozemec, přece se česky naučil - a česky mluvil.
Roku 1674 předal veškeré panství své nejstaršímu synu Serváci Ignáci, načež koncem dubna 1674 ve věku 60 let zemřel, zanechav dobrou pamět u poddaných mníšeckých, jimž byl velkým dobrodincem.II.

Nejstarší syn pana Serváce, Servác Ignác svob. pán Engel z Engelflussu, nyní pán mníšeckého svěřenského panství, byl velmi zbožný i štědrý k chudým i ke kostelům. Zvláště přál Benediktinům u sv. Mikuláše v Praze, k nimž dům jeho »u zlaté trouby« zadem přiléhal. V zimě bydlel v Praze, v letě pak v Mníšku na zámku. Dvůr svůj vedl v nádheře.
Strašlivý však mor, který v letech 1680 po celých Čechách řádil, a jen v Praze čtvrtinu obyvatelů zachvátil, hluboce ho dojal, že na svět a světskou slávu a vnady života střízlivěji pohlížel. Nemaje nadějie, že by kdy měl vlastní dítko, pojal úmysl na vrchu »Rochoty« zvaném, čili na Skalce založiti poutnický chrám sv. Máří Magdalény a při něm malý benediktinský klášter. Proto prodal celý statek svůj »Korkyni« zbraslavskému klášteru za 33.000zl. a těchto peněž pak upotřebil na jmenovanou stavbu. Volba místa pro ni byla velmi šťastná. V archivu kláštera na Skalce uložena je pěkná »Elogie« (z r. 1855):

Z příkré výše rudoplné skály
hledí skrovný kostelíček v dáli
v utěšený vlasti drahé ráj
plodných Čechů požehnaný kraj.
Pole, luka, háje, hvozdy, sady
otvírají zde milé země vnady.
Zarrodralé pásmo českých hor
krouží v krásný celek, ladný vzor.
Hle, tu Zbraslav z Vltavy se zdvihá,
tam se Příbram za horami skrývá.
Svatá Hora z dálky mlhavé,
Bechyň, Tábor, zraky napnout zve.
V dolině tu Mníšek se svou strání,
starodávným zámkem s trojí bání;
pod ním velký rybník, plný ryb,
před ním stromořadí vonných lip.
V levo u jezírka bažantnice,
za ní blízko leží Čišovice,
Sázavy u Davle prudký tok,
Na „Řezanku" říkaj „čertův skok."
V právo u Dobříše lesy tmavé,
jelen, černá zvěř i ptactvo dravé;
před Kytínem Lhotka Stříbrná,
u ní hora, Zlatou nazvaná.
A pod Skalkou samou se to hemží,
lámou kámen, tu se ruda těží;
fárá havíř v šachtu hlubokou
vyvažuje rudu železnou.
Na západu v lese zajíc bývá,
z lože na myslivce se usmívá;
šumícího horku chladný stín
kryje úzkou stezku v Karlův Týn.
V středu myslivna a klášter stojí,
v jehož zahrádce se včelky rojí.
Mladý tu poutník nalezne svůj cíl
v dobrém pivku občerstvení sil.
Zvonu stříbrohlas kdy se rozléhá,
se všech stran tu zbožný lid se sbíhá.
Slyšet v malé kapli hlučný hlas:
„Bohu věčná chvála budiž každý čas."


Pohled na kostelík sv. Máří Magdaleny v Mníšku

Na tomto čarokrásném vrchu podbrdského pásma ve výši 518 m, umínil si baron Servác Ignác vystavěti pomník svému rodu, když vlastních dítek zanechati nemohl: kostelík zasvěcený veliké kajícnici Máří Magdaléně, podle vzoru nádherného kostela marseillského ve Francií, vystavěného na onom místě, kde, jak pověst vypravuje, Máří Magdaléna. 33 léta se ze hříchů svých kála. Sám k této světici z doby Kristovy měl již od útlého mládí úctu dětinnou, a proto nedivno, že ani tak velikého nákladu na toto monumentální dílo nelitoval.
Podařilo se mu získati věhlasného pražského stavitele Kiliána (Krištofa) Dienzenhofra, kterého poslal nejprve do Marsilie (Marseille) pro plán onoho kostela.
Zatím co Dienzenhofer pracoval na plánu kostela ve Francii, koupil p. Engelfluss ono vyhlédnuté místo i s vůkolními lesy od tehdejších držitelů panství dobříšského a k stavbě je upravil. Stavba započata r. 1692 stavitelem Dienzenhofrem a dokončena r. 1693 za pomoci spolehlivých polírů mníšeckýchch: Jana Rektoryse a Benedikta Spinera.
Současné s kostelem dal vystavěti v bezprostřední blízkosti i klášterní budovu, kde mínil usaditi kněze z řádu benediktinského od sv. Mikuláše v Praze, aby zde i v okolí jako nfsionáři působili a lid věřící k zbožnému a kajícímu životu pobádali. - Pro kostel skálecký nechal poříditi vzácný poklad paramentů (mešních rouch), skvostnou monstranci, osázenou drahokamy, kalich s paténou, dobře zlacenou, pacifikál, ciborium, šest svícnů, kaditelnici s lodičkou, vše z dobrého stříbra. Pro lepší bezpečnost zatím, než klášter bude osazen, choval tento poklad u sebe na zámku mníšeckém a ke dni sv. Máří Magdaleny dal jej v slavném průvodu vždy nésti na Skalku k službám božím. Pozdější však majitel zámku hrabě Unwerth skvostné to nářadí kostelní přívlastnil své kapli zámecké a kostelu mníšeckěmu s doložením, aby , se vše v čas i na Skalce klášteru jen půjčovalo; klášter nářadí toho však nikdy více nespatřil a tímto způobem proti vůli zakladatele o ně přišel. Jak se však říká: odcizené věci nikdy požehnány nejsou - přísloví toto splnilo se i tu. Za válek napoleonských kostelní toto stříbro musilo jako přebytečné býti »obětováno« na »oltář vlasti« a putovalo do - císařské mincovny!Modlitebna na vrcholku chlumu

Zároveň se stavbou kláštera dal výstavěti zakladatel na vrcholku chlumu kapli Bolestné Panny Marie, se čtyřmi postranními místnostmi, určenými k rozjímaní o pravdách sv. náboženství pro ony čtyři kněze, jež v dolejším, klášteře měli bydleti. K jejich obživě založil na Skalce poplužní dvůr s chlévem na 10 kusů hovězího dobytka, stodolou a dvěma seníky, a mýtiny lesní (v této vysoké poloze) dal zpracovati na orná pole. Dvůr tento i s polnostmi ale už neosetými, stál ještě r. 1798, ač již značně sešlý a opuštěný. Dnes již po něm není ani památky, nahoře vše již je zase osázeno a zarostlé stromy lesními. Jen jedna louka dosud zůstala - »suchá« zvaná - které však užívá skalecká lesní správa.
Pan Servác myslil to dobře na obě strany: pro spěti klašteru i sobě; neboť doprava životních potřeb pro klášter nahoru z mníšeckého dvora zdála se mu býti velmi nesnadnou; a proto, z tohoto dvora zamýšlel tedy opatřovati budoucí klášter náležitým deputátem, aby tím kněží jeho snáze svým kněžským povinnostem oddati se mohli. Narazil však při tom na odpor bratrovce svého Ignáce Karla Engla z Engelflussu, jenž jakožto hlavní dědic mníšeckého panství ohrazoval se proti tomu, aby tento statek směl býti zatížen nějakým deputátem, a zanesl celou spornou záležitost až i k právu zemskému. Před smrtí však přece se zakladateli podařilo pohnouti, bratrovce k tomu, aby jako budoucí pán na Mníšku dopřál klášteru na Skalce nejen místa, ale i ročního deputátu: 12 korců žita, 4 korců pšenice, 3 korců hrachu, 4 korců ječmene, 12 korců ovsa, centu slaného másla, centu sýra, vědra kyselého zelí, 70 sáhů dříví a 12 sudů piva, což on také umírajícímu slíbil!!! Za to jmenoval ho hlavním dědicem svého statku, pokud nebyl svěřenským. Dále věnoval budoucímu klášteru nastřádaných 10 tisíc zlatých a jednu vinici v Praze pod Karlovém, která měla býti prodána za 5000 zl., a konečně celou svoji velkou knihovnu. Provedení fundace dal na starost svému svatu Františku Ignáci Vratislavovi z Mitrovic s prosbou, aby to náležitě vykonal, co »on kšaftující« tak dlouho měl v úmyslu. A tak dí »loučím se se světem s tou utěšenou nadějí, že i velebným pánům na provedení té fundace bude záležeti. Leč kdyby se v tom nalezly překážky nepřekonatelné, pak má oněch 15 tisíc zl. i s knihovnou připadnouti klášteru sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze«.Klášter na Skalce

Pan Servác zemřel ve svém domě v Praze 26. února 1704. Jakmile bylo tělo jeho uloženo v rodinné kryptě u Nejsv. Salvátora v Praze k věčnému odpočinku, dal se hned dědic jeho, pan Ignác Karel, do vyjednávaní, aby založení kláštera na Skalce uskutečnil.
Bohužel však přes všecku dobrou snahu svou: splnit poslední vůli zakladatelovu, setkal se s velkými těžkostmi, jak se strany církevní, tak i státní. Arcibiskup pražský Ferdinand hrabě z Kuenberka nepřál tomu zcela zřejmě, ježto těžce nesl, že studující mládež dávala se tehdáž víc na kněze řeholní, než na kněze světské, z čehož vznikal nedostatek kněží světských, kdežto v klášteřích jich byl nadbytek. Nový klášter povolit znamenalo proň ztrátu nových 4 kněží; proto hleděl založení kláštera znemožniti způsobem zcela nevinným. Chtěl dáti svolení s podmínkou, že tam posláni budou ne čtyři, nýbrž šest knězi řeholních, kteří by odtud konali po kraji missie. - Pro šest kněží však zase deputát nestačil a proto žádal řád benediktinů o zvýšení deputátu, což zase pan Ignác Karel připustiti nechtěl, ježto zmíněný deputát již tak dost těžce nesl a jen aby umírajícímu p. Serváci radost učinil, se v jmenovaný deputát podvolil. - A tak neústupností na všech, stranách zbožný úmysl zakladatelův zmařen. - Částka 15 tisíc zl. a celá knihovna předána pak klášteru benediktinskému u s v. Mikuláše v Praze a dům pro ně na Skalce vedle kostela vystavěný zůstal prázdný a odsouzen ke spustnutí, i s nádhernou nástropní štukaturou a malbou od Petra Brandla, našeho českého vynikajícího malíře - umělce, jejž pan Servác na svůj náklad tam poříditi dál.Brandlův nástropní obraz: Máří Magdalena v jeskyni Marseillské

Fundačních těchto peněz však řád benediktinský neužil též. Měli je uloženy na statku v Dlouhé Lhotě u pana Ignáce Huberta Bechyně z Lažan; roku 1748 však uděl tento šlechtic bankrot, a "když řád nechtěl o peníze přijít, byl nucen statek jeho koupiti za nesmírně předraženou cenu, aby ostatní pohledávky na statku tom váznoucí mohly býti vyplaceny. - Za peníze, které tu doplatil, byl by si koupil jinde statek - ne-li větší, aspoň jistě stejně cenný, a tak o 15 tisíc řád benediktinský úplně přišel.
I to je velmi nápadné, že p. Ignáci Karlovi umřelo jeho osm dítek, jedno po druhém a to záhy. Roku 173S zemřelo mu poslední dítko a on sám zemřel r. 1743 ve velkých strastech a svízelech jako poslední toho rodu. Lid přičítal to vše »nesplněné posledni vůli.«Nástropní obraz se štukaturou v nejzazším pokoji

Po smrti pana Ignáce Karla z Engelflussu obdržela, panství mníšecké jeho sestra Marie Viktorie z Engelflussu, provdaná od r. 1669 za Jana Karla Unwirta z Unwertu, majora v císařské armádě; ten však zemřel již roku 1716. Mníšecké panství nespravovala však sama, nýbrž předala je svému synu svob. panu Ignáciovi z Unwertu. Ten strojil se do války r. 1744 jako císařský důstojník a jmenoval dědičkou svou nevěstu, slečnu Marii Terezii Čejkovou z Olbramovic, sirotka po císařském jenerálu Karlu Filipu Čejkovi. Vrátiv se však šťastně domů pojal ji r. 1748 za manželku a bydleli spolu na zámku mníšeckém. Tchyně jeho pak, stará paní Benedikta Čejková z Olbramovic, která se svými dětmi r. 1748 pro zásluhy zesnulého manžela povýšena byla do stavu hraběcího, opustivši dva svoje domy v Praze odstěhovala se za svou dcerou Terezií do Mníšku a ježto žádostivá byla světského hluku se sprostiti a poslední léta svého věku blahu duše své věnovati jako členka třetího řádu sv. Františka u P. M. Sněžné v Praze, ubytovala se na Skalce na »hoře sv. Magdalény« zvané, v opuštěném stavení klášterním jako druhá Magdaléna a v kajícnosti na smrt se připravovala. V lesní této samotě žila zbožná paní Čejková podle řehole III. řádu sv. Františka, majíc za zpovědníka P. Laura Hlaváče, muže ctnostného, kněze z řádu františkánského v Praze; po jeho smrti pak ještě dva jiné horlivé kazatele z Hořovic téhož řádu: P. Amarantha Procházku a P. Václava Mařatku. Čeleď blízkého poplužuro dvora na Skalce pečovala o její skrovné potřeby a bezpečnost. R. 1761 žil tu jako zpovědník její P. Hygin Svoboda, který také denně v kostelíčku služby boží konal. R. 1762 vystřídal jej P. Bernard Schamberger. V té době dala postaviti hraběnka Čejková na prostranství mezi kostelem a hořejší kaplí rekollekční 14 zděných kapliček křížové cesty a při nich konávala pobožnost. Příkladný život bohabojné hraběnky a horlivost františkánů vábily, na Skalku vždy větší množství pobožných lidí z osad až několik mil vzdálených, aby ze hříchů svých se káli - a z ruky řeholního kněze františkána sv. svátosti přijali. Brzy stala se Skalka vítanou zastávkou četných procesí až i od Trhových Svinů, která od sv. Jana z Prahy tudy domů se brávala, pročež mníšecká vrchnost zbudovati dala hned za klášterem hospodu (nyní hájovna), kde nalézáli poutníci nocleh i občerstvení. K zadní komnatě, kde hraběnka Čejková bydlela, dala přistavět r. 1764 malý pokojík pro komornou.14 kapliček křížové cesty

Skalka její zásluhou tedy znovu ožila: ale jak mělo býti dál? Měla po její smrti zůstat budova zase prázdná a kostelík bez kněze? Odhodlala se tudíž požádati P. Wolfganga Beniše, t. č. provinciála řádu františkánského v Praze u P. M. Sněžné aby k rozmnožení cti a chvály boží a k duchovnímu blahu vůkolních věřících ustanovil pro toto místo jednoho nebo dva kněze, kteří by tu denně mši sv. sloužili, s věřícími sem přišlými pobožnost křížové cesty konali a jejich zpověď přijímali, doloživši, že k jejich obživě zamýšlí založiti fundaci 3 tisíc zlatých! P. provinciál tuto žádost rád přijal, ale žádal naproti tomu, aby tam přijala 4—5 bratří, ježto stanovy řádu nedovolují jednomu nebo dvěma bratřím přebývat na osamělém místě a pro ně se chtěl spokojiti jmenovanou fundaci 3.000 zl. (úroky z nich); mělť pevnou naději, že najdou se vždy ještě jiní dobrodincové, kteří bratřím na výživu a jejich ostatní potřeby jistě přispějí, jak tomu jest i ve všech ostatních klášteřích františkánských. Na kapitole řádové v Zásmukách usneseno, že sou sední kláštery: hořovický a hájecký přenechají ze svých obvodů některá Skalce bližší místa k sbírání almužny na obživu řeholníků na Skalce. Hraběnka hned potom dohodla se se svým zetěm, pánem na Mníšku, jemuž vlastně budova klášterní a kostel náležely, aby je k tomu účelu řádu františkánskému věnoval — (o dřívějším fundovaném deputátu zmínky už vůbec nebylo). Na to podala žádost k císařovně Marii Terezii, aby klášter pro 4—5 bratrů františkánů na Skalce směl býti založen »na větší čest a chválu Boží a sv. Máří Magdaleny«. Z císařské kanceláře dána tato žádost k vyjádření pražskému arcibiskupu Janu hraběti z Manderscheidu. Ten však té věci nepřál zase, namítaje mimo jiné, že lid všude táhne se raději do kostelů klášterních než do svého farního, čímž jakoby se matce své odcizoval, a byl jí tou radou, aby hraběnka učinila na Skalce »nadaci« místního kaplana, kterýž by byl mníšeckému faráři podřízen. Mezi tím, co tyto námitky byly ve Vídni uvažovány, ustanovil se řád františkánský na tom, aby P. Leopold Schluderbach z kadaňského kláštera byl superiorem budoucího kláštera skaleckého a hned r. 1758 poslán na Skalku, aby tam konal bohoslužby. Ale 20. ledna 1759 překvapena byla hraběnka nepříznivou zvěstí od císařského dvora, aby nechajíc pobožnůstkářství (Andächtlerei) ony tři tisíce zlatých, které novému klášteru, nabízela, raději svým dětem dala, nebo, když již si žádá míti na Skalce kněze, aby tam založila místního kaplana »lokalistu«.Nejzazší pokojík hr. Čejkové

Hlavní příčiny však tohoto nezdaru teprv později vyšly na jevo, jak v kronice klášterní zaznamenáno jest. Ani císařský dvůr sám o sobě ani místodržitelství v Praze proti tomuto podniku se nestavělo, naopak - když všecky vůkolní farnosti i kláštery daly své příznivé dobrozdání a jen nejbližší soused - pod Skalkou se tomu opřel, předstístíraje že zavedením služeb božích na Skalce jeho vlastní kostel bude trpět a on prázdným lavicím bude muset kázat, tu vtipné mu samo mistodržitelství tehdy odpovědělo: jen aby horlivé své povinnosti konal, že nemusí se potom při neschudné cestě na Skalku prázdných lavic obávat. U arcibiskupského dvora hlavně tomu překážel sekretář arcibiskupův, kancléř Benedikt Möber z řadu jesuitského který namítal a poukazoval na předešla nařízení Její Majestátnosfi, aby se řeholníci zbytečně nemnožili, ježto pak lid sbíráním almužny příliš obtěžují, nazval přání hraběnky »přecházejícím vrtochem« a přepjatou pobožnosti a navrhoval, aby hraběnka, nechce-li ustoupiti, založila tam kněze světského »lokalistu« zvaného, podřízeného míšeckému faráři. Navedením zmíněného kancléře pak arcibiskup dosud příznivé místodržitelství pohnul, aby v té věci již dále nepracovalo a prosbu se zápornou odpovědí do Vídně poslalo. Ale i ve Vídni měla hraběnka nepřátele. Byl to vrchní kancléř český jakožto referent u dvora císařského, nějaký pan Zcenker, s kterým se hraběnka jednou soudila, který polínko ještě přiložil, a proto ani jiná odpověď, ač proti všemu nadání, přijít nemohla.Klášterní rybníček s kapličkou křížové cestyí

Neuslábla však tím pevná vůle hraběnky, dobře tušíc, že milostivá císařovna nebude asi dobře zpravena, a proto se snažila ještě jednou o tu věc se zasadit důrazně u samého dvora. Sam první superior skalecký P. Leopold cestoval osobně do Vídně maje s sebou všechny patřičné spisy a vkusný nákres Skalky, ústně u nejvyšších úřadu pro svatou tu věc horlivě mluvil a i přízeň hr. Chotka, Wrbny, Blümegena a Khevenhüllera získal, takže 4. března 1759 milostivá císařovna »lépe jsouc zpravena« sama nábožné hraběnce několik řádek potěšitelných napsala a v příštím, roce 4. listopadu 1760 svým nejvyšším potvrzením záležitost tuto skončila s tou výhradou, aby řéholníci tam bydlíce na vůkolních lidech nežádali příliš častých almužen. Po svolení zeměpanském mělo přijíti ještě svolení vrchnosti duchovní. A tu hraběnka obávajíc se nových překážek sama se k arcibiskupu odebrala a pokorně prosila, aby nepřekážel tomu, co se císařovně zlíbilo, což se jí po dlouhém, poníženém prošení také podařilo. Splnění však svého slibu arcibiskup stále odkládal, skoro dvě léta, až konečně po opětovných prosbách a mnohých přemluvách »mocných pánů« vyjádřil se, že musí »dobrou tu paní Čejkovou« potěšiti. A 12. října 1752 nadační listina kláštera skaleckého sepsána a potvrzena. V ní baron Ignác Unwert předal ve vlastnictví řádu františkánského i klášterní dům, pozemek kolem něho až po čtvrtou kapli křížové cesty, s obou stran i s rybníčkem v těchto místech, ale beze všeho deputátu, jak bylo původně v úmyslu Ignácia Serváce z Engelflussu. Řád spoléhal se tu výhradně na dobrodince jiné podle slov řehole : »kde nestačí k obživě odměna za práci vlastní, obraťte se k stolu Páně, neboť hoden je dělník mzdy své«. Zakládací listinu potvrdil i arcibiskup pražský 21. října 1762 s přáním, aby duchovnímu správci ve Mníšku bylo se službami božími vypomáháno podle potřeby.Zadní pokoj kláštera

V příštím roce 23. května 1763 byla tichá instalace u přítomnosti Františka hraběte Čejky, probošta na s v. Hoře, syna hraběnky Čejkové, kterýž P. provinciálovi odevzdal kostelní klíče. Obraz jeho visí dosud v zadním pokoji, »ložnici« to jeho matky Čejkové. Všecky tyto události spadají do nešťastných let válečných od září 1756 až do února r. 1763.
, Hraběnka docílivši po čem toužila, vymohla ještě na papeži Klimentovi XIII. že dne 19. června 1764 udělil plnomocňé odpustky všem, kdož na den skalecké pouti v naděli po 22. červenci do západu slunce na Skalce vykonají sv. zpověď a přijmou svátost oltářní.
Ještě čtyři léta pak prodlela zbožná paní mezí »svými« duchovními syny svatého Františka žijíc v ústraní v zadním pokoji kláštera, který jí byl ze všech nejmilejší pro nádherný obraz jeho nástropní: Máři Magdalény, která ve své nelíčené zbožnosti, vroucnosti, a upřímné lítosti jí stále byla živou pobídkou k vytrvalému kajícímu životu, jejž také opravdu vedla až do smrti. Zemřela 16. září 1768 u přítomnosti oddaných jí bratří řeholních ve věku 73 let a samým P. provincíálem řádu, P. Luciem Hornyšem, v klášterní kryptě pochována pod sakristií. Skrovný nábytek její zůstal majetkem kláštera skaleckého.Nástropní obraz se štukaturou v nejzazším pokoji

O Františkáni uvedeni byvše na Skalku, museli podniknout mnohou práci, aby tu jakžtakž bydleti mohli a budovu na klášterní život upravili; bylať celá budova - po tak drahnou dobu let prázdná - již značně uvnitř i zvenčí sešlá. U kláštera založili studnu (21 m hlubokou ve skále), pramenu však dokopati se nemohli, takže dodnes jest jen pouhou cisternou čili nádržkou na vrchní vodu, která za deště z vůkolních vrchních vrstev země tam steče.
Darovaný sad u kláštera obehnali příkopem ze severní strany, aby voda za přívalů jarních svrchu se hrnoucí jej nezaplavila. Pod okny kláštera založili si zelinářskou zahrádku, do níž teprve v pozdější době zaveden vodovod z klášterního rybníčka. Do kostela pořídili nový postranní oltář sv. Františka a kazatelnu, jakož i 14 obrazů křížové cesty, u nichž, místo venku - za nepříznivého počasí koná se v postě pobožnost křížové cesty.
Ze zadu ke kostelu přistavěli malou sakristii s hrobkou. Vchod do sakristie jest jak zvenčí - tak i za oltářem - kde bylo potřebí učiniti průlom v kostelní zdi. Vchod do hrobky původně byl ze sakristie. Teprve když tam pochována byla rodina Unwertů, proražen vchod do ní zvenčí a upevněn železnými dveřmi.
Později vystavěna malá stodůlka na obilí z pronajatých několika políček pod Skalkou; tato stodůlka sloužila i za kůlničku na dříví.
Budova klášterní od prvopočátku jen šindelem krytá, působila vždy nejvíce starostí, protože dřevo spíše podléhalo zkáze, než tašky, a hůře se též prováděla oprava. Zaduší, jež by mělo povinnost se starati, vůbec nikdy žádného nebylo, a dárky od dobrodinců sotva někdy stačily na krytí životních potřeb. K tomu ještě byl vždy dovoz materiálu na Skalku značně obtížný a drahý a proto nedivno, že při každé sebe menší opravě jak budova tak i střecha její braly vůčihledě za své, takže nemoha nalézti dobrodinců, kteří by se o důkladnou opravu postarali, zcela vážné pomýšlel řád vzdát se Skalky, která byla pro českou provincii řádu františkánského při její tak velké chudobě opravdu jen břemenem, a kněze tu žijícího povolati jinam, kde je ho více potřebí. V kritické chvíli v r. 1920 ujal se kláštera Památkový úřad a vymohl mu na opravu jeho subvenci státní 24.000 Kč, kteráž ovšem při stoupající drahoutě práce, dovozu i materiálu daleko na náležitou opravu nestačila; práce však přece za vedení vyšších státních úřadů dokončena a schodek na 18.000 Kč (i s úroky 6%) dodnes ničím kryt ani zaplacen není.Oltář sv. Františka z Assisi; vedle socha sv. Antonína poustevníka od řezbáře Bendla

Roku 1785 Josef II. o své újmě (a bez jednaní s církví zrušil četné kláštery ve svých zemích, zvláště v Čechách a na Moravě, kde se mu jich zdalo býti mnoho; jmění jejich za babku rozprodal - a ze ztržených peněz založil náboženskou matici. Starým řeholníkům dal skrovné výslužné, mladší poslal na fary do duchovní správy. Mezi zrušenými kláštery bylo i několik klášteru františkánských na Moravě: v Olomouci, v Brně, Kroměříži, Znojmě... Mezi českými pak jmenován i klášter na Skalce tak těžce založený. K úplnému zrušení však nedošlo, neboť když se prokázalo že na Skalce kněží vypomáhají v duchovní správě, učiněno opatření, aby na Skalce příště bydlel jen P. superior sám s jedním bratrem laikem k obsluze. Ale v pozdějších letech - mnohdy i ten jediný kněz sem byl posílán jen s obtíží a to ještě na úkor konventu jiných, kde bylo zapotřebí více kněží. A ten jeden sem vlastně odsouzen, aby zde živořil!
V pamětní knize zaznamenáno, že za mníšeckého faráře Cippliho, měl klášter na Skalce býti znovu úplně opuštěn, ježto neměl řád zbytečného »českého« kněze, jehož by tam poslal a zažádáno o jeho zrušení. Farář Cippli byv dotázán (kým není známo), je-li to žádoucí, dal za odpověď, »že má nyní kaplana a proto že nemusí na Skalce býti kněz český, aby tam jen poslali jakéhokoli mají, jen když tam aspoň denně mši sv. sloužit bude a o slavnostech na Skalce že sami zpovědí a kázáním vypomohou. Poslán sem tedy kněz německý aspoň na čas, než řád zase získal dorost český. Tak Skalka zachována podruhé. »Dá Bůh,« píše tam zmíněný farář, že bude vždy zachována aspoň pro služby Boží, neboť věčná škoda by byla toho krásného kostelíka, aby opuštěn tu po celá léta stá(l.«Hlavní oltář sv. Máří Magdalény s kazatelnou

Roku 1811 po dlouhých a nákladných válkách s Francií přišlo státní hospodářství v Rakousku do velikého úpadku, hodnota všech bankovek a měděných peněz snížena na pětinu, hodnota všech dlužních úpisů na dvě pětiny. Jako všecky kláštery františkánské měly své fundace v úpisech dlužních, tak i klášter na Skalce doznal značného ztenčení své nadace: ze 6.000 zl. na 2.400 zl, z úroků měl být i vydržován kostel, klášter i osoby v něm žijící. Matice náboženská ujala se Skalky a učinila jakousi nápravu: Nadačníj jistinu převzala celou na sebe - za to však zaručila se, že bude pro budoucí časy na obživu každého člena řádu, na Skalce žijícího, platiti 180 zl. konv. mince (189 zl. r. č. == 378 Kč! ročně!); z této sumy však odpočítává si výnos klášterní zahrady a mše fundační, takže na jednoho kněze tam nyní žijícího doplácela náboženská matice na př. roku 1922 na jeho výživu: 378 K. 334 K = jen 44Kč ročně, to jest: čtyřiačtyřicet korun československých. Nikoli měsíčně, nýbrž ročně! Ježto však pouze daň ekvivalentní sama jest 71Kč, musí kněz zdejší státu dopláceti z toho, co si od dobrodinců vyprosí, nebo dostane, nebo co si vlastní úmornou prací vyzíská a od úst utrhne.Kostelík sv. Máří Magdalény

Rozluka státu od církve, která jest již na obzoru, podle toho jistě Skalku materieln mnoho nepoškodí. Těžké bylo narození než se založila, ale i těžký je život na ní. Skalecký klášter není poměrně starý, ale superiorů, se tu vystřídalo takové číslo, že je to až s podivem: Roku 1762 P. Leopold Schluderbach, r. 1766 P. Prokop Primer, r. 1771 P. Kajetán Kindler, roku téhož P.Venantius Schubert, r. 1772 P. Valentin Mütze, r. 1775 P. Venantius Schubert (znovu), r. 1776 P. Raimund Seidler, r. 1779 P. Dominikus Rappa, r. 1781 P. Bernard Řezníček, r. 1782 P. Terentius Bartl, r. 1784 P. Candidus Bux, r. 1787 P. Jaroslav Maršálek, r. 1790 P. Evaristus Ebner, r. 1793 P. Phil. Nerius Sedláček, r. 1803 P. Marcellus Machon, r. 1804 P. Liberatus Lorentz, r. 1806. P. Petrus Morávek, r. 1809 P. Wilhelm. Rosipal, r. 1812 P. Martinianus Heindrich, r. 1821 P. Servulus Stingl, za něhož dány do kapliček křížové cesty pěkné plechové obrazy, malované malířem Jeřábkem z Kutné Hory. R. 1827 P. Monaldus Thon, r. 1830 P. Quintus Spada, r.1836 P. Monaldus Thon (znovu), r. 1845 P. Aemilianus Karásek. R. 1854 P. Wincenz Lichtblau, slavný numismatik, který však většího ocenění došel v cizině nežli ve vlasti své a jenž z ciziny dostával i zásilky starých peněz zvl. řeckých, římských a středověkých z Vídně, z Berlína i z Hamburku, aby rozluštil jejich původ co do času, osob i místa. To byl jediný kněz, který delší dobu, až do smrti své roku 1887 na Skalce vydržel, podniknuv celou řadu oprav na kostele i klášteře a zřídiv klášterní knihovnu v místech dřívějšího vchodu do kláštera, který pro nepohodlnost a zbytečnost byl zrušen. Na tento vchod upomíná nás dodnes ještě stojící výstupek (už však bez schodů kamenných) zděný, s hrobečkem sv. Aleše vespod, a na okrajích výstupku dvě pěkně pracované sochy kamenné: Moudrost a Pokání znázorňující.Klášterní knihovna v místech dřívějšího vchodu do kláštera
Bývalá vchod do kláštera s hrobečkem sv. Aleše a se sochami Moudrosti a Pokání

Po stranách vchodu do knihovny stojí na plechu malované perspektivně jako sochy ve výklencích, velmi zdařilé sochy Srdce Páně a Srdce P. Marie - dar to pražského měšťana a obuvníka Mládka, rodilého z nedaleké Řídky. Po smrti P. Vincentia Lichtblaua ustanoven superiorem na Skalce: r. 1887 P. Benjamin Šírůček, r. 1894 P. Vít Hlava, r. 1898 Tomáš Frýb, r. 1905 P. Solán Slabý, r. 1909 Felix Veselý, r. 1911 Vojtěch Chvojan, r. 1914 P. Felix Veselý (znovu), r. 1915 Michael Jindra, r. 1918 Hyacint Holický, jejž však vystřídal ještě téhož roku P. Serafin Nikodém a od, r. 1920 P. Lad. Stojdl — včelař, jenž svými včelkami znovu mrtvou stodůlku oživil.
Musíme, si však také upřímně veřejně říci, ač od založení Skalky neuplynulo poměrně tolik let - asi 230 - že dole ve Mníšku na zámku od smrti zakladatelovy se vystřídalo také již rodů několik. - Ač každý rod dosti četné dítky měl přece ani jeden dosud mužský potomek mníšeckého panství nedědil! Po přeslici vždy přešlo po delším neb kratším čase na rod jiný ! !Bývalá klášterní stodůlka, nyní včelín před opravou [vpředu autor této knihy P. L. Stojdl - pozn. red.]

Servác Ignác, zakladatel Skalky, umíraje předal celé panství, jak jsem se již zmínil, Ignáci Karlovi (po svém bratru + Františkovi), jemuž však všecky dítky předčasně zemřely. Po jeho smrti roku 1743 dědila a panství mníšecké nejstarší jeho sestra Marie Viktorie, narozená 1677, která provdala se za Jana Karla z Unwertu. Měli 4 dítky. Nejstarší syn Ignác hr. z Unwertu převzal panství mníšecké jako dědictví po matce. Tento pojal za manželku již zmíněnou Marii Terezii Čejkovou z Olbramovic, jejíž matka Benedikta ubytovala se v opuštěném klášteře na Skalce. Měli 8 dítek. Otec však předčasně zemřel, rok po smrti pí. Čejkové na Skalce. Za nezletilého nejstaršího syna vedla panstvi sama ovdovělá hraběnka Terezie Unwertová 11 let. R. 1780 teprve ujal se správy nejstarší Jan. R. 1787 pojal za manželku Marii Annu Hartmannovou z Karlštejna, byl s ní však jenon 5 let neboť předčasně zemřel r. 1792. Vdova po něm zemřela brzy též r. 1794. Jediný synáček Bedřich šel za ní již 4 letý r. 1795 a dceruška 7 létá zesnula r. 1797; zbyla jen Kristina, která se později provdala za Jiřího Sylva-Taroucca. Správu panství převzal tudíž druhý bratr Josef, který byl všeobecně oblíben, zvláště u mládeže. Kdykoliv slavil hrabě narozeniny; sešli se hoši školní, svátečné odění, dřevěnými zbraněmi ozbrojení a táhli vojenským pochodem k zámku a tam měli »čestnou stráž«. Hrabě oděn v »císařskou uniformu « sestoupil k nim, po vojensku jim velel. - Dívky jako markytánky vystrojené stály za nimi. Na to jim dal vystrojit hostinu a obdarované poslal zase domů. Manželka jeho Marie Alsterlová z Astfeldu byla rovněž u mládeže velmi oblíbena. Často k nim chodívala do školy, i mezi polednem k dětem přespolním, kdež s nimi mile žertovala a vždy něčím obdarovala.
Ačkoliv však dvě manželky měl, přece žádných dítek nezanechal. Proto asi tak přilnul k dítkám jiných. Lidumilný a nábožný hrabě Josef Unwert zemřel 12. ledna 1822 ve věku 69 let. Ovdovělá pak druhá manželka Karla oslavila jeho památku postavivši krásné sochařské dílo ve chrámě mníšeckém. Je to mausoleum z bílého mramoru kararského, které zhotovil pražský sochař Vincenc Prachner. Představuje v životní velikosti hraběte Josefa a bratra jeho Jana s manželkou Marií Annou, kterak je za hrobem vítají rodiče. Po smrti druhého bratra Josefa převzal panství třetí bratr Ignác hrabě Unwert, po 5 letech však zemřel, rovněž bezdětný a tím vymřel po meči druhý rod od založení Skalky a pochován jest u nás v naší klášterní hrobce pod sakristií.
Tehdejší farář mníšecký v ten den napsal do úmrtní matriky: »Tak klesl poslední dědic Unwertovský. Tak ten slavný rod zahynul.« Ovdovělá manželka Terezie dala na památku před kryptu postaviti železný velký kříž r. 1830 a úmrtní desku vsaditi do zdi na západní straně kostela. Sama pak vymohla si (přes daný zákaz pochovávati do kostelních hrobek) dovolení, aby směla býti pochována po boku svého manžela, což stalo se r. 1858; odpočívají oba ve společném sarkofágu uprostřed krypty.
Po jejich smrti panství soudně přiřknuto Marii Anně, dceři zemřelé již nejstarší dcery rodiny Unwertů Karly, která byla provdána za Karla hr. Pachtu z Rájová. Dva její bratři starší již rovněž zemřeli, takže z rodu Unwertu po přeslici tu zbyla ona samotná. Tím přešlo panství mníšecké již do rukou třetího rodu: Pachtů. Rod tento je původu měšťanského a teprve r. 1628 »pro zásluhy pro vlast a věrnost císaři« povýšen byl do stavu vládyckého. Karel hrabě Pachta, manžel Mane Anny, zemřel v r. 1846, nezanechav žádného mužského potomka, jen šest dcer. - Nejstarší dcera Emanuela však pro nedostatek zdraví správu panství věsti nemohla. - Správu tudíž vedl manžel její druhé sestry Lidmily, Jan svob. pán ze Širndingu, až když Emanuela r. 1885 zemřela, převzal panství syn její sestry Lidmily: Karel svob. pán ze Širndingů; narozený 1822, čímž přešlo panství mníšecké již do rukou rodu čtvrtého: Širndingů, původem ze šlechty bavorské, od 16. stol. však již v Čechách usazené. Karel svob. p. ze Širndingu však rovněž žádného potomstva nezanechal, ani z manželství prvního: Marie sv. sl. Dobřanské z Dobřenic, kteráž v 32. r. stáří r. 1866 zemřela, ani z manželství druhého: Berty Wolfgangové, která zemřela r. 1895. Jím vymřel rod Engelflussů i po přeslici a panství přešlo v ruce již úplně cizí. Majitelem velkostatku mníšeckého je nyní p. Teodorik Kast.

Průvodce po Skalce.

„K nám v poustevnu tichou podnikněte výlet,
z Čeňkova stále borem jest pěkná k Burce procházka,
tam pak do krajiny překrásnou máte vyhlídku.
...Jest potřeba jistě -
vdechnout si za čas bez péčí na vzduchu čistém
po trudech úmorných v tom dusnu a zápachu města,
zrak znavený, zpráhlý spoustou liter, akt suchopárných
občerstvit květným zelené nivy, doubravy písmem,
občerstvit ducha též na svěžím přírody klíně."


Myslivna "Pokojný dům" od Růženy Svobodové

Poslechnete - li slov našeho slovutného spisovatele Svatopluka Čecha (V. Živsa), milovníka všeho krásna v přírodě, najdete tam sice místečko v lesích jako zapadlé - a poslední dobou skoro neznámé, ač není příliš od Prahy vzdáleno, ale plné poesie, velebných nálad, které si kdysi spisovatel nás Svatopluk Čech vybral a umístil tu děj své nádherné veršované povídky »Václav Živsa« (VlIl, svazek sebraných jeho spisů z r. 1889-91) a spisovatelka naše Růžena Svobodová román »Pokojný dům«.
Vystoupíte na stanici Řevnice u Prahy. Podle zelených značek procházíte městysem, až k řevnickému divadlu v přírodě. Odtud pěšinou lesní vzhůru. - Dvakrát přetínáte serpentinově se točící silnici řevnicko-mníšeckou, až po delším stoupání lesem octnete se zase na silnici. - Přidržujete se jí a obdivujete se krásným výhledům do liteňského a řevnického údolí. Odtud viděti i vížku Karlštejna, kterak z lesu na vás vykukuje. Kráčíte zvolna po silnici mezi dvěma stejně vysokými vrchy 560 m nad mořem: »Babka« po pravici, a »Strážný« po levici, lesem zvaným »Kalvaríe«. Zaráží vás ticho, les jakoby byl mrtvý. Řádila tu mniška. Stromy holé, většinou již pokácené, všude ticho, i ptáčkové se odstěhovali a jen z lomu nad silnicí padající kámen a hučení nezabudického potoka hluboko pod straní ruší toto ticho lesní. Dojdete silnicí - stále výš a výše - až k velké lesní mýtině - skoro na vrcholku podbrdského hřebene - kdež upozorňuje vás znovu zelená, dále od silnice na stromě, označená značka, že jste došli k lesní cestě n a S k a l k u. Asi po čtvrthodinovém opětném stoupání dostihnete nejvyššího bodu Skalky, kde před vámi vynoří se z lesa kamenný dům, jehož okna i dveře jsou prkny zabedněny. Vše na světě dojde svého cíle a určení, jen tento domek dosud na ně marně čeká skoro již 230 let. Jest tu »dům rekollekční« (modlitebna na vrcholku chlumu), určený pro duchovní cvičení, které se tu však od založení jeho nikdy nekonaly - dům nikdy obydlen nebyl. Dočká se?? Snad ano!!

„Duch jsem i já, jenž nechce cizí podle píšťalky tančit;
co v duši mé se hraní, nechť vhod komu jest to, či nevhod,
z nitra vynáším tak, jak v něm samo si formu našlo."

„Živsa" od Svatopluka Čecha

Od tohoto domku máme již rozkošný rozhled do širého mníšeckého kraje. A pod vámi, jako u nohou:

„Víska, tichá dřímá ve hvězdném věnci pahorků.
Jak pastýř nad ovec družinou své témě vypíná
červený dům Páně šedý ze stáda chaloupek -
a věrný jako pes — zda smím doplniti podobenství? -
Krov k němu šindelový stavení farního se tiskne
s lip košatých družinou....
Víska naše starověkou zůstala zevně -
- však doposud jediný průlom pana Výhoně sídlo
v dávnou prostotu jest, s níž snáší se dobře ovšem
dvůr i malý, sešlý, kdys sídlo chudého zemánka,
náš kostel šedivý a skromná pod šindely farka."

(V. Živsa.)

Sídlo pana Výhoně z »V. Živsy«, toť právě nynější myslivna, stavěná podle vzoru švýcarského, která se vynoří před vámi, když jste slezli neschůdnou kamenitou lesní stezku podle kapliček křížové cesty. Pod ní malá hájovna - s hospodářským stavením (zbytek bývalého poplužního dvora), - dům jindy tolik živý a všem návštěvníktím a poutníkům unaveným, milý a vítaný. Dnes byt hajného.
Oklikou za »košatých lip a kaštanů družinou« kolem sochy sv, Jana Nepomuckého v jejich středu lze zříti již krov šindelový, stavení malého františkánského kláštera, založeného v letech 1768 hraběnkou Čejkovou, která před tím tu dlouhou řadu let sama v ústraní bydlela; v něm žije dnes jediný, kněz františkánského řádu - jako poustevník. A ten kněz v »Živsovi« si naříká:

„Rok tomu, soused náš, v té vesnici stále přebývá,
a přece - těžko věřit - dosavad naši jizbu nepoctil,
- - - On vskutku se zřejmě vyhýbá
skromné farce mojí, ač vskutku upřímně si žádám,
by zde faráře nezřel, než člověka souseda pouze.
Jen mimo dům, doposud, neb v schůzce mi dopřáno veřejné
s ním se sejít, shovořit, když nás k sobě náhoda vrtla."

(V. Živsa.)

Jindy slyšet bylo všude zpěv a veselí

- ale - teď co slyšíš?"

pokračuje »Živsa« -

„Kraj trudně mlčí, nebo písně zaslýcháš,
jež jeho nitru cizí, neb hnusné vřesky dokonce,
z nichž slují městských nejhorší otrava páchne."

U vchodu do klášterní budovy vítá vás - věrný strážce domu - černý hafánek, jenž pánovi dává signál, že hosté přicházejí. Za chvíli přichází sám pán - kněz - řeholník:

„Vlas prokveť sice jíž, též vráska nejedná mu přirostla;
však sílen jsem a zdráv - Bohu díky a Hůrky patronu.
Ten věru zázračně svým věrným léky podává.
Žijte měsíc tam jen, pak dáte mi jistě za pravdu."

„V Živsa"

Netřeba však ani celý měsíc, vám dostačí jen hodinka, abyste použivše pohostinství jeho a shlédnuvše. všechny památky na duchu plně okřáli.Pohled na Skalku od modlitebny

S velkým »nebeklíčem« v ruce vede vás průvodce nejdříve ke kostelíku sv. Máří Magdalény z r. 1693. Je to svatyně rozměrů sice skrovných, ve výměře 40 stop délky a 26 stop šířky (výška rovná se délce), ale v stavitelském provedení jest velmi zajímavá, takže jdodnes láká k sobě na sta výletníků i cestovatelů z dálné ciziny i poutníků. V půdorysu jeví podobu elipsovitou, na severu a jihu trochu nepravidelnou s dvěma mírně vystouplými rondely u portálu. Úhledná vížka do čtverhranu stavěná, plechem pobitá strmí nad svatyní na straně polední. V ní zavěšeny byly dva zvony zvuku čistého, ač poněkud truchlivého: jeden větší s obrazem Marie Magdalény před křížem klečící, ulitý v Praze r. 1693 od Bedřicha Schönfelda; menší zvon, který nesl obraz sv. Serváce od téhož mistra v r. 1699 ulitý ve vížce již schází, padlť za oběť neúprosné litici válečné v r. 1918 právě tak jako 32 píšťal cínových principálu u varhan na kůru. Svatokrádež tato, která i v nesčetných kostelích jiných byla provedena násilně, požehnání rakouské vládě nepřinesla a jen svatyni tuto ožebračila. Na jižní straně ke svatyni přiléhá jednoduchá malá sakristie, teprve v letech 1764 přistavěná, pod níž je ve skále vytesána neveliká krypta, v níž několik pánů z Mníšku a několik řádových bratří a kněží odpočívá. - Před vchodem do této hrobky stojí na skalní terase votivní železný kříž s pozlaceným tělem Kristovým na památku úmrtí hraběte Ignáce Unwerta, toho času pána na Mníšků. Hráz však hrozí teď sesutím, neboť průtrží mračen v r. 1920 byla velká část její přívalem vody stržena a dolů se stráně splavena. S tohoto místa jest rozkošný pohled dolů na město se zámkem, na vůkolní osady s poli, lukami a rybníky a lesy, v dáli pak za jasného počasí jako zkamenělé vlny mořské, šedé hřebeny vrchů a hor až k Milčínu a Šumavě.Portál krápníkového kostelíka sv. Máří Magdaleny

Ale vraťme se zpět ke kostelu. Nad portálem jeho je vkusně z pískovce vytesaná kartuše se znakem (»erbem«) rodinným samého zakladatele - a uprostřed latinský nápis: »Velevzácný Pán Servác Ignác svobodný pán z Engelflussu, rytíř Božího hrobu, pán na Mníšku, Velké Hraštici, J. M. C. rada a slavného soudu manského a komorního přísedící, též přední královský hejtman kraje podbrdského, založil r. 1693.«
Kostelík celý zvenčí ničím neliší se značně od katolických svatyní jiných, takže mnohý chodec, který dosud nic o něm neslyšel, jde tudy ani na minutu se tu nezastavuje, netuší, co krás v sobě chová. Vpravdě celou nádheru skaleckého kostelíčka skryl umělec stavitel uvnitř, aby nehodnými nebyl znesvécen; od těch totiž, kteří podél chrámů jen s úšklebkem na rtech as pohrdáním jdou a jehož chladného vánku se bojí jako zimnice.
Uvnitř? Tomu, kdo nezná vnitřní krásy jeho, až dech se zatají - ale i srdce radostí poskočí a k zbožným citům maně povzbudí. - Celé nitro jeho totiž je ze samých krápníků od hora až dolů, takže máme pocit, že nalézáme se někde v krápníkové jeskyni. Zvlášť oltář hlavní, ze dvou krápníkových oblouků složený, je přímo nádherný. Krápníky tyto nejsou ovšem přírodní, jak se na první pohled zdá, nýbrž jsou umělé, nápodobené z visutých žlábkovitých cihel, které drátem a hřebíky jsou do zdi připevněny a vápnem smíchaným s popelem (jako cement) přitmeleny a obmítnuty.Pohled od dveří do vnitřku kostela
Hlavní oltář sv. Máří Magdalény

Čtyři vejčítá okénka po straně a jedno okrouhlé barevné za oltářem působí posvátné šero ve svatyni, takže celá nádhera vnitřka jen za jasného dne je patrná. Na hlavním oltáři je velká dřevěná socha klečící Marie Magdalény na způsob bílého mramoru, bile natřená, zhotovená od pražského řezbáře Jiřího Bendla. Proti soše je kříž a pod ním lebka člověka - připomínající nám poslední věci naše: smrt, soud, věčnost; vedle pak svazeček řeménků (důtky), připomínající názorně slova Kristova: »Chceš-li za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne«.
Na nejhořejším oblouku oltářním jsou sochy P. Marie, archanděla Gabriela a prostřed - holubice, v zrcadlovém pozadí, znázorňují: Zvěstování Panny Marie a vtělení Syna člověka.
Na levé straně stojí menší kazatelna s pěknou řezbářskou dekorací z r. 1769. Z deseti přikázání je vryto jich jen sedm - (ostatní se tam mistrovi asi nevešly, ježto volil příliš velká písmena).
Na protějšku je pěkný barokní oltář, postavený r. 1765, s velmi cenným obrazem sv. Františka z Assissi na plátně vkusně malovaným. Po stranách obrazu jsou malé dřevěné sošky sv. Antonína Paduánského a sv. Petra z Alkantary, členů řádu františkánského.
Celá dlažba svatyně položena křemínkovými, černými a světlými oblázky (»kačery«) z řeky Berounky, jež tu sestaveny jsou v pěkné mosaikové kresby. Klečení na této dlažbě připomíná nám od dětí tolik obávaný trest: »klečení na hrachu«, jejž tu nejen mnohý kájicník z lásky k Bohu jako část pokání za pýchu svou si ukládá, ale i výletníci, kteří jen na podívanou přijdou, zkoušejí, jak se to na tom »hrachu« klečí.
V postranních výklencích mramorových jsou dřevěné, bíle natřené sochy poustevníků 1) u kazatelny: sv. Pavla egypt. s havranem, který mu nosíval v zobáčku chlléb, a vedle, 2) sv. Ivana, poustevníka českého, s laňkou, která mu skýtala mléko.Škrétův obraz: hraběnka Čejková v 6 letech

Naproti u oltáře barokního jest socha sv. Antonína egypt., poustevníka. Vepř u jeho nohou značí ďábla, který v té podobě se mu na poušti zjevoval a nečisté myšlenky v něm vzbuditi se snažil. Zvonečky v uších jeho značí jejich lákavost a svůdnost.
Vedle pak je všem známý poustevník sv. Prokop s ďáblem na řetězu, což značí obrazně: krocení hříšných vášní a chtíčů.
V jedné ze zadních rondel je »Boží Hrob«, v němž odpočívající tělo Kristovo vkusně vyřezal místní řeholní bratr Benedikt v r. 1892. V druhé rondele jsou točité schody na malý chór, který skoro celý nevkusně vyplňují staré větší varhany, ke slohu kostela se nehodící, dnes ke všemu ještě válkou o píšťaly ožebračené. Jest to dárek Josefa Schirndinga, pána mníšeckého panství. Chór spočívá na dvou mohutných pilířích, ze kterých nesmyslnost lidská skoro celou omítku seškrabala a domů sebou odnesla »na památkú« nebo z pověry »pro štěstí«, neb jako »léku«(!) proti zimnici a bůhví jakým ještě nemocem. Sloupy musily býti znovu omítnuty a ostrou struskou ze železných, hutí dobříšských kolkolem »obrněny«, stejně tak i zdi kolem lavic. Jen tu a tam je ještě viděti proužek původního zdiva. Po stěnách i na obloucích hlavního oltáře je plno mořských mušlí rozličných druhů na památku, že původní jeskyni, kde Máří Magdaléna jako poustevnice žila, byla mořská krápníková sluje, která byla i bydlištěm mořské zvířeny.
Proti kostelu je viděti nízkou, dlouhou budovu kláštera, kde jediný kněz řeholní z františkánského řádu, celý rok žije. V chodbě hned u samého vchodu visí obraz znázorňující sarkofág zemřelé zakladatelky hraběnky Čejkové, pořízený prelátem královéhradeckým P. Desideriem Czendrym s nápisem v řeči latinské:

„Synu, hle matka tvá„Bratře, hle sestra tvá
jako zakladatelka!"jako zbožná, obyvatelka!"

Její Eccelence Paní Benedikta hraběnka Čejková, rozena z Binau, zakladatelka a matka residence této vele zbožná. Opustivši své potomky za svými předky odešla v Panu"
Pravá část refektáře; Brokoffova sousoší "Pieta" a starobylý krb

V refektáři nad vchodem jest její obraz jako šestiletého dítěte s parukou na hlavě, s košíčkem ovoce v ruce levé, v pravé pak ukazuje nám, co měla v těch letech nejraději. Oblečena je v šatech »brokátových«. Je to velmi cenné umělecké dílo od Škréty.Brokoffovo sousoší "Pieta" v refektáři

Vedle v rohu velký kachlový starobylý krb slohu barokového - k topení zvenčí, s františkánským znakem. K němu druží se nádherná barokní práce sochaře Brokoffa z Prahy: »Pieta«, snětí Pána Ježíše s kříže, u nohou Páně Máří Magdaléna klečící. Sousoší toto původně bylo v rotundě kaple Bol. P. Marie na vrcholku Chlumu v rekollekčním domě, ježto však tento již značně spustlý jest a návštěvníkům, uměleckou tuto práci navštěvujícím, hrozilo nebezpečí úrazu, jakož i sousoší samo bylo zlomyslně poškozováno, přeneseno bylo do refektáře budovy klášterní, čímž je zachováno.
Zajímavý i umělecky cenný jest strop refektáře samou štukaterskou prací ze sádry vyzdobeny: ptactvem, květinami, andělíčky a krajinami z přírody — v jejichž středu jako v rámu třpytí se světlý obraz, na pohled sice pěkný, ale umělecky bezcenný. Původní obraz, hlinkovými barvámi zhotovený, byl v r. 1897 poškozen bleskem, který udeřil do středu budovy a prostředek celého obrazu zničiL Obraz byl restaurován jen ochotou a zdarma prof. Bosáčkem r. 1898. V celku je však lepší, než byl obraz původní. Znázorňuje Máří Magdalénu klečící u nohou Kristových v domě farisea, tedy počátek jejího kajícného života.
Na, protější stěně - kolem zavěšeného kříže, jest zajímavé staré fresce, znázorňující úkazy při smrti Kristově na kříži. Vrchní nápis latinský je chronografický:

ECCE FILIVM DEI VIVI = 1770, (Ejhle, Syn Boží!)

to jest rok, kdy fresce to bylo malováno. Zbývající písmena E F E s přidáním slabiky »T A« (Efeta = otevři sel) jest jako výstražné znamení všem tu bydlícím. Podle všeho již tehdy zakusili, že příslovím »s mlčením nejdál dojdeš« se všude a vždy říditi nelze. Tak to ovšem bratr malíř nemyslil. Zbývající písmena značí »otevři« ústa svá k chvále boží za neskonalou lásku Jeho!
Umělecky zajímavá jest i kredenc na různé stolní nářadí s krásnými řezbami barokními. Nad ní je znak rodiny zakladatelčiny. V koutě starobylé hodiny bijí čtyřhlasně.Nástropní obraz v refektáři: Máří Magdaléna u nohou Kristových

Mnohem zajímavější je pokoj zadní: ložnice bývalé hraběnky Čejkové. V rohu jsou překrásné jesličky z borové kůry sestavené v r. 1892 bratrem Benediktem na způsob krápníkové jeskyně podle vzoru kostela, kam se o vánocích přenášejí. Vedle obraz z dob pronásledování našeho řádu františkánského v Japonsku. (Viz obrázek »Zadní pokoj kláštera«). V rohu u okna zajímavé sluneční hodiny. Menší tři starobylé obrázky z látky a hedvábí sestavené, představují rodinu magnátů uherských.
Lavice zahradní, nalézající se v zadním pokoji kláštera vedle jesliček, pochází z rodiny Clanner-Engelshofenovy, jak na jejím zábradlí vyřezaný znak nám věští. Zda i tato lavice byla majetkem hraběnky Čejkové nebo jak přišla do její rodiny, se neví. Uprostřed kulatý stůl s jejím znakem: červená orlice v bílém polí, pak klekátko, židle, postel, na níž zemřela - toť jediné, co ještě po ní zbylo. Zda patří k památkám i starobylý sekretář v obydlí P. superiora, není možno určitě říci.
Začernalý nástěnný obraz na straně východní představuje bratra hraběnky Čejkové, bývalého probošta na sv. Hoře.
Korunou všeho je strop nádherně vyzdobený uměleckou prací malíře Petra Brandla, znázorňující Máří Magdalénu, kajicnici v jeskyni marseillské v modlitbě před křížem, klečící. První jeho dílo (zaněž dostal diplom mistrovský!), obraz opravdu úchvatné krásy, jíž oko naše se nikdy úplně nasytiti nemůže. Vůkol pak bohatá štukatura od Dienzenhofra - plná hlubokého náboženského významu. (Viz oba obrázky: Brandlův nástropní obraz »Máří Magdaléna v jeskyni Marseillské«.)Levá část refektáře: Kříž s fresco, kredenc, starobylé hodiny a znak rodiny zakladatelky kláštera
Rodina uherských magnátů z příbuzenstava hr. Čejkové

V rozích výjevy ze života 4 poustevníků, již z kostelíka známých — zvěstují nám slova Kristova: »Co je platno člověku, kdyby celý svět získal, ale na své duši škodu utrpěl, jakou výměnu dá člověk za duši svou?« kteráž právě pohnula Máří Magdalénu k polepšení života. V kruhu pák kolem obrazu menší štuky symbolické: víra, naděje, láska a obětavost pro Boha, znázorňující základ bohabojného života, bez nichž pravá lítost, kajicnost (znázorněná na Máří Magdaléně uprostřed) a tím i spása duše není možná.
V nejzazším pokojíku na první pohled zajímají nás nástěnná freska - hlinkovou barvou - a neumělou rukou vymalovaná, představující život poustevníků: Modlitba, práce, studium ve spojení s Ježíšem, dobrým pastýřem, jemuž na spáse duše každé tolik záleží!
Strop rovněž vyzdoben je vyzlacenou štukáturou, v jejímž středu je malý sice, ale milý obraz v olejových živých barvách ve slohu Karla Skřety Šotnovského ze Závořic. Jméno mistra je však neznámo. Znázorňuje první článek víry: Bůh Otec, Stvořitel nebe i země. O jednom z andělíčku, kteří drží zeměkouli, vypravuje naše kronika následovně: U něho zvláště je pozoruhodná nožička, která je tak mistrně, perspektivně vymalována, že se zdá, jakoby ze stropu ven z obrazu visela. Pan mistr nemoha žádoucí perspektivy docíliti, hodil, štětcem o zem a šel pít »na zlost« do Mníšku, aby přišel na lepší myšlenky. Druhého dne k Jeho úžasu byla »nožička« hotova a jak mistrně k tomu! Na otázku, kdo tu byl, kdo to dělal, odpovídá se strachem učedník: »Já!« Bál se, že ho mistr vyplísní, proč se mu do toho plete a práci kazí. K údivu svému slyší z úst mistra: »Když jsi dovedl víc než tvůj mistr, nepotřebuješ se již více učiti. Dávám ti za vyučenou !«Nástrpní obraz v nejzazším pokoji

Více by nás byla zajímala jejich jména - a na to pisatel kroniky zapomněl. Na stole pod obrazem Brandlovým jest ještě jeden předmět, který sice návštěvníky příliš nezajímá: kasička, jež však i tu má svůj význam a účel. Jest němým prosebníkem návštěvníků za sebe menší dárek za prohlédnutí památek skaleckých a na udržení jejich, neboť: jak nádherný kostel tak i klášter se svými uměleckými poklady nemá patrona na zemi, který by se o udržení jejich a zachování vždy v pravý čas postaral. Všem příznivcům a dobrodincům naším za to vyprošujeme Božího požehnání a spásy duše.
Venku na zahradě včelín nynějšího superiora - jeho útěcha, radost, nadšení v té samotě, i místo, kde hledá odpočinku po denní lopotě, ale i zdroj svých příjmu: ty včeličky - dušičky musí mu pomáhat - živořit! Jenže - co potom, když nepřízní počasí nemohly ani samy sebe uživit, natož aby daly něco k živobytí svému pánovi...

„Avšak dál neradím k úlům přistoupiti tamto - -
neb včely nezdvořilé by snadno popíchaly hosta;
vždyť sama trpím leckdy jich spurnou nevraživostí
a v loni přímo na ret z nich jedna mi zlostně sedla,
že jsem vzhled měla pak, jako tlustoretá Afrikánka -
Vyznati arci musím, že snad ji zvábila sladkost
úst mých obzvláštní, any tehdáž zrály medovky
na hrušni onde staré, jež zejména rada mlsám."

A:

„Což naše zahrádka, jest pro městský vkus vyběračný?
Krásy tu málo je zřít, ana slouží pouze užitku -
... Zde je záhon řetkve pikantní,
čerstvý onde salát, tuto vedle čekáme okurky -
toť vás jistě baví, jako zvěst o novince operní..."

(V. Živsa.)

Příznakem »Skalky« byl - a zůstane navždy »kříž« asi sto kroků vzdálený - lesním průsekem kolem, včelínu - na malém prostranství uprostřed dvou lip stojící, s klekátkem, vyzývajícím k modlitbě. Odtud rozhled do širého kraje přímo úchvatný.
Kříž na vyhlídce do mníšeckého údolí

Stará poutní píseň, zpívaná v kostelíčku sv. Máří Magdalény na Skalce,

V tom berounském kraji
kvítek květe.
na Skalce nad Mníškem,
to mi věřte,
svou vůni vydává
Maří Magdaléna
po celém světě.
Pojďte k ní hříšníci zarmoucení,
kteří jste hříchama obklíčení, jen hříchů litujte,
milost obdržíte
od Magdalény.
Z královského rodu ona Pana
Máří Magdaléna pocházela,
otec, kníže Syrský,
měl tři panství pěkný,
jedno zdědila.
   
Která své bohatství nešetřila,
s veselostí světskou užívala
všelijaké kroje
k tělu pohotově,
vše zlé činila.
I šla na kázání Ježíšovo,
neb o něm slyšela velmi mnoho,
že lid uzdravuje a zrak navracuje
kdo věří v něho.
A pak šel Pán Ježíš k Šimonovi,
rozmlouval s mnohými tam přátely,
Magdalena přišlá, před Ježíše klekla,
oči sklopila.
   
Od nohou Ježíše vstát nechtěla,
odpust mně mé hříchy, tak prosila.
Pán ježíš pravil k ní, odpouštějí se ti
hříchové tvojí.
Vyšla hnedle z domu Šimonova,
všechny šaty svoje rozdávala
i klenoty drahý, co ve vlasech byly,
chudým dávala.
Všecko své bohatství rozdávala,
při pánu Ježíši jen být chtěla,
Marta, bratr její, z toho radost měli,
též s ní chodili.
   
Když Pán ježíš na kříži umíral,
svou milou matku Janu odevzdal,
Máří Magdalena odejít nechtěla,
kříž objímala.
O Ježíši, milý spasiteli,
tys život dokonalý, mistře milý,
tak si naříkala, odejít nechtěla
s Pannou Marií.
Kde bych ještě s Ježíšem mluvila,
chodila v zahradě, naříkala.
Pán Ježíš k ní mluvil a jak mládenec byl,
řekl: ženo milá.
   
Způsob zahradníka na sebe vzal,
Pán Ježíš a tak se jí ukázal,
tu jest ho poznala, ach mistře, zvolala,
tys můj Bůh a Pán.
Marta, Lazar a Máří Magdalena
byli vyhnáni z Jeruzaléma,
na loď mou dáni beze vší potravy,
tak pryč plavali.
Šest set mil plavali jsou po moři
až do francouzské země přišli,
to k městu Marseilu, kde samí
pohani byli, - přistáli.
   
Tam slovo boží rozhlašovali,
že se moc pohanů křtíti dávali.
Král s celým dvorem, to v krátkém čase
pokřtít se dali.
Lazar byl biskupem v Marseili,
Marta abatyší nad pannami,
Máří Magdalena ta na poušt odešla
do skály jedny.
Pak třiatřicet let tam bydlela
že se odívati čím neměla,
vlasy jí vyrostly, že své tělo celé
jimi zakryla.
   
Andělově jí pokrm nosili,
i Pán Ježíš často navštívil ji,
s ní libě rozmlouval a jí napomínal
co má dělat.
Že za patnáct dní život dokoná
aby se na cestu připravila,
že ji očekává jeho matka milá,
Panna Maria.
Před smrtí ji andělově vzali,
do města k Augustu ji donesli
do chrámu Páně, kde na modlitbě
biskup byl vždycky.
   
Biskup se polekal z té osoby,
že ho vytrhuje tu z modlení,
já se tebe ptám, nebo jsem tu sám,
mluv co chceš nyní.
Já jsem ta hříšnice Magdaléna,
neboj se Auguste, jemu řekla
Pán nebe i země, nechal mně nést k Tobě
skrze anděla.
Na cestu dalekou mne zaopatř,
já svůj život skončím, neb přijde čas;
tu svátost přijala a se pomodlila,
šťastně skonala.
   
Andělé do nebe duši vzali,
tělo Magdalény pochovali,
v tom svatém chrámě, leží jest v hrobě
neporušený.
Tak my se k ní všecky utíkejme
a skrze modlitbu ji žádejme,
ona nám vyprosí od matky Kristovy
oč ji prosíme.
Abychom se v nebi radovali,
na tvář Boha otce patřit mohli,
se všemi svatými, zdráv buď Ježíši,
prozpěvovali.
AMEN
Výtah ze života sv. Máří Magdaleny.
Tiskem a nákladem Jana Spurného v Praze.

 

SEZNAM VYOBRAZENÍ.

Zámek v Mníšku, vystavěný Servácem Englem z Engelflussu
Pohled se Skalky do mníšského údolí
Pohled na kostelík sv. Máří Magdalény v Mníšku
Modlitebna na vrcholku chlumu
Klášter na Skalce
Brandlův nástropní obraz: Máří Magdaléna v jeskyni Marseillské
Nástropní obraz se štukaturou v nejzazším pokoji
14 kapliček křížové cesty
Nejzazší pokojík hr. Čejkové
Klášterní rybníček s kapličkou křížové cesty
Zadní pokoj kláštera
Nástropní obraz se štukaturou v nejzazším pokoji
Oltář sv. Františka z Assissi; vedle socha sv. Antonína poustevníka od řezbáře Bendla
Hlavní oltář sv. Máří Magdalény s kazatelnou
Kostelík sv. Máří Magdalény
Klášterní knihovna v místech dřívějšího vchodu do kláštera
Bývaly vchod do kláštera shrobečkem sv. Aleše a se sochami Moudrosti a Pokání
Bývalá klášterní stodůlka, nyní včelín před opravou
Myslivna „Pokojný dům" od Růženy Svobodové
Pohled na Skalku od modlitebny
Portál krápníkového kostelíka sv. Máří Magdalény
Pohled od dveří do vnitřku kostelíka
Hlavní oltář sv. Máří Magdalény
Škrétův obraz: hraběnka Čejková v 6 letech
Pravá část refektáře; Brokoffovo sousoší „Pieta" a starobylý krb
Brokoffovo sousoší „Pieta" v refektáři
Nástropní obraz v refektáři: Máří Magdaléna u nohou Kristových
Levá část refektáře: Kříž s fresce, kredenc, starobylé hodiny a znak rodiny zakladatelky kláštera
Rodina uherských magnátů z příbuzenstva hr. Čejkové
Nástropní obraz v nejzazším pokoji
Kříž na vyhlídce do mnišeckého údolí


 


[Na začátek stránky]