Spořilov: Geofyzikální ústav

Areál Geofyzikálního ústavu ČSAV


Ústav se stal pracovištěm ČSAV k 1.1.1953. Je přímým pokračovatelem Státního ústavu geofyzikálního, založeného 29.12.1920 jako přímé součásti tehdejší přírodovědné fakulty Karlovy unoversity.
Ústav se zabývá základním výzkumem fyziky Země. Jeho hlavním programem jsou vědecké studie na regionální bázi, jejichž cílem je přispět k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. K tomuto účelu je využíváno studií rozložení geofyzikálních polí v prostoru a čase v návaznosti na laboratorní výzkum vybraných vzorků hornin v odpovídajících tlakových a teplotních podmínkách. Práce ústavu směřuje k získání poznatků využitelných i pro cílenou prospekci, prevenci přírodních katastrof a ke snížení škodlivých dopadů na člověka a jeho činnost.
Kromě areálu na Spořilově provozuje ústav devět stálých geofyzikálních observatoří. V současnosti má ústav kolem 50 zaměstnanců, převážně vědeckých pracovníků.
Podrobnější informace o zaměření a činnosti GFÚ naleznete na stránkách ústavu: http://www.ig.cas.cz.

Stavebně se areál skládá (vedle drobných staveb) ze tří budov. Hlavní budova je původní Pokorného objekt, později byly přistavěny další dvě a uvažuje se ještě o výstavbě další budovy. Druhá budova slouží k ubytování a ke studiu vlastností hornin, třetí pak fyzikálnímu studiu atmosféry.

Hlavní budova

Pro budova GFÚ byl vybrán pozemek letního sokolského cvičiště na terenní hraně jižně od spořilovské zástavby. V tehdejší době to bylo jedinečné místo v klidném prostředí s výhledem na Krčský les. Pozdější výstavba dálnice místo značně degradovala.
Stavba byla projektována na počátku 50-tých let a nese proto znaky tehdy oficiálního socialistického realismu. V duchu doby ve stavebním programu nechyběl ani protiatomový kryt. Autorem projektu budovy je architekt Zdeněk Pokorný [1909 -1984].
Hlavní budova je (kromě kanceláří odborných pracovníků) využita takto:

  • suterén: Laboratoře
  • přízemí: Přednáškový sál, který je užíván příležitostně i ke spořilovským kulturním akcím, jako je např. Spořilovský salon
  • 1. patro: Ředitelna
  • 2. patro: Výpočetní středisko a Astronomický ústav
  • 3. patro: Ústav fyziky atmosféry

Na attice je umístěna plastika Geofyzika. Tato plastika byla za velké pozornosti Spořilováků instalována pomocí helikoptery.


Budova II.

V přízemí jsou laboratoře pro zkoumání fyzikálních vlastností hornin, v patře pak prostory pro ubytování hostů.


Ústav fyziky atmosféry

První etapa výstavby abudovy Ústavu fyziky atmosféry v areálu Geofyzikálního ústavu podle projektu ing. Hůlky byla dokončena v roce 1992. Byla to dvoupodlažní budova konstrukčně z montovaného vyzdívaného skeletu. V budově o čtvercovém půdorysu byly po obvodu kanceláře, uprostřed pak schodiště se sociálním zařízením bez jakýchkoliv hospodářských a společenských prostorů.
Tento nedostatek měla odstranit druhá etapa výstavby, totiž nádstavba stávající budovy o jedno patro. Projekt nádstavby z roku 2000 pochází od ing. arch. Františka Jakovce. Dispozičně navazuje na spodní podlaží a kromě několika dalších kanceláří obsahuje přednáškový sál (98,8 m2) s předsálím (61 m2). Z hlediska dopadu budovy T-Mobile na panorama Spořilova se dnes jeví výhrady schvalovacích orgánů ke tvaru střechy budovy ÚFA jako naprosto malicherné.


Geopark

S ústavem sousedí tzv. Geopark, otevřený 28. května 2003 v ulici Boční II, jehož cílem je představit rozmanitost a krásu hornin, které tvoří Český masív - geologickou jednotku, která zaujímá většinu území České republiky. Náklady na vybudování parku až dosud činily 750 tis. Kč, z toho 200 tis. poskytla městská část Praha 4 ve formě grantu pro oblast životního prostředí, 550 tisíc Kč bylo poskytnuto z institucionálních prostředků GFÚ AV ČR. Geopak je volně přístupný.
VYVŘELÉ HLUBINNÉ HORNINY
V1 Granodiorit (Dolní Hbity)
V2 Gabrodiorit (Radetice)
V3 Gabro (Pečerady)
V4 Peridotit (Uhrov)

VYVŘELÉ VÝLEVNÉ HORNINY
V5 Čedič/Bazalt (Soutěsky)
V6 Bazalit (Žiar nad Hronom, Slovensko)
V7 Nefenilický bazanit (Nová Baňa, Slovensko )
V8 Amfobolický andezit (Bzenica, Slovensko)
V9 Pyroxenický andezit (Kamenec, Slovensko)
V10 Ryolit (Hliník nad Hronom, Slovensko)
V11 Ryolit (Žernoseky)

USAZENE HORNINY
U1 Ortocerový vápenec (Lochkov)
U2 Vápenec (Lochkov)
U3 Vápenec (Lochkov)
U4 Vápenec (Barrandovské terasy)
U5 Pískovec (Lány)
U6 Pískovec a slepenec (Vyhnanov)

HORNINY STŘEDOČESKÉHO PLUTONU
SP1 Syenit (Rtišovice)
SP2 Granodiority (Blatná, Kozárovice)
SP3 Granodiorit (Smolotely)
SP4 Durbachit (Vepice)
SP5 Dioritový porfyr (Dolní Hbity)
SP6 Granodiorit (Maková Hora)
SP7 Granit/Žula (Blatná-Slatina)
SP8 Granodiorit (Smolotely)
SP9 Granodiorit (Maková Hora)

PREMĚNĚNÉ HORNINY
P1 Migmatit (Radětice)
P2 Mramor (Skoupý)
P3 Mramor (Smrčník)
P4 Kvarcit (Smrčník)
P5 Granulit (Kleť)
P6 Ortorula-Amfibolit (Křoví)
P7 Ortorula (Jezeří)
P8-1 Metabazit (Miletníky)
P8-2 Metabazit (Kříšťanov)
P9 Eklogit (Meluzína)
P10 Eklogit (Borek)

 


Geopark na jaře

Geopark v zimě


 


[Na začátek stránky]