Průvodce Praha: Spořilov: Kostel sv. Anežky

  Křížová cesta od akad. sochaře Karla Stádníka.


  Levá strana

  Pravá strana

Zastavení křížové cesty (Via dolorosa) jsou svázána s textem evangelií jen velmi volně. Jsou ale součástí širší katolické tradice.
S myšlenkou Křížových cest přišli františkáni za křižáckých válek, kteří si na papeži vyprosili, aby účast na pobožnosti křížové cesty měla stejnou platnost jako účast na pouti k Božímu hrobu do Jeruzaléma. Křížová cesta má obvykle (7) 14 tzv. zastavení, umístěných na cestě do kopce (kde končí "božím hrobem" - např. v Praze na Petříně), nebo na stěnách katolických kostelů a na jednotlivých zastaveních se připomíná Ježíšovo utrpení při cestě na Kalvárii (kalvarie - od latinského calva=lebka, neboť jeruzalémské popraviště bylo na kopci Golgota /golgoleth= hebrejsky lebka/, jehož holý vrchol se lebce podobal a navíc podle tradice zde byla pohřbena Adamova lebka /zobrazuje se u paty kříže/).
Pro stěny spořilovského kostela K. Stádník vytvořil plastickou křížovou cestu, která se velmi líbila a proto její kopie nalezneme ještě v několika dalších kostelech, např. ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba.
Nejzajímavější křížovou cestu však vytvořil K. Stádník pro kostel P. Marie v Praze-Lhotce, která se vzdaluje tradici a jednotlivá zastavení zobrazuje jako utrpení člověka. Tyto křížové cesty jsou realizovány z umělé pryskyřice s bronzovou patinou.Zastavení I.

Ježíš odsouzen k smrtiKdyž Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdviženi je čím dal větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil: ,,Já nejsem vinen krví toho člověka, je to vaše věc."
A všechen lid mu odpoveděl: ,,Krev jeho na nás a na naše děti!"
Tu jim propustil Barabáše, Ježiše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
Mat. 27, 24-26

Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali: "Buď pozdraven, králi židovský!" Přitom ho bili do obličeje.
Pilát znovu vyšel a řekl Židům: "Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu."
Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk"! (Ecce homo)
Jan 19, 2-5V pozadí si Pilát myje ruce, v popředí se Ježíšovi vysmívají vojáci.
Zastavení II.

Ježíš bere kříž na ramenaNesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Holý vrch, hebrejsky Golgota.
Jan 19,17
Zastavení III.

Ježíš poprvé padá pod křížem


Nemá oporu v evangeliích
Zastavení IV.

Ježíš potkává Marii, svou matku


Nemá oporu v evangeliích
Zastavení V.

Šimon pomáhá Ježíšovi nést křížCestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl jeho křiž.
Mat. 27, 32

Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z pole, aby mu nesl křiž (v roce 1942 byla v Kidronském údolí u Jeruzaléme objevena hrobka s ossariem jakéhosi Alexandra, syna Šimona z Kyrény).
Mar. 15, 21

Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem.
Luk 23, 26Šimon Kyrénský se chápe kříže. V dalších zastaveních Ježíš padá pod křížem, ale z textu evangelií plyne, že kříž odnesl Šimon Kyrénský sám až na Golgotu.
Zastavení VI.

Veronika osušuje Ježíšovi tvářVeronika, podávající Ježíšovi šátek, aby si otřel krev a pot, není v evangeliích uvedena. Je postavou ze staré křesťanské tradice. Dle stejné tradice se měla na šátku věrně otisknout Ježíšova tvář (tzv. veraikon /verus=pravý, ikon=obraz/). Rouška prý byla na třikrát složená a Ježíšova tvář byla tedy zachycena třikrát. To tvrdí několik měst, ve kterých mají jedině ten pravý šátek (je např. od 8. stol. ve chrámu sv. Petra v Římě). Sama Veronika byla přijata mezi katolické svaté, zemřela prý v Římě a její památka se slaví 4. února.Ježíš drží šátek v pravé ruce, levou pak kříž
Zastavení VII.

Ježíš podruhé padá pod křížem


Nemá oporu v evangeliích
Zastavení VIII.

Ježíš utěšuje jeruzalémské dceryZa ním šel veliký zastup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš se k nim obrátil a řekl: "Dcery Jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a na svými dětmi; hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: 'Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!' Tehdy řeknou horám: 'Padněte na nás', a pahrbkům: 'Přikryjte nás!' Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?"
Luk. 23, 27-31Jeruzalémské ženy přistupují k Ježíši
Zastavení IX.

Ježíš potřetí padá pod křížem


Nemá oporu v evangeliích
Zastavení X.

Ježíšovi strhávají šatO jeho šat se rozdělili losem
Luk. 23, 34
Zastavení XI.

Ježíše přibíjejí na křížNa tomto výjevu je pomocí provazů vztyčován kříž s přibitým Ježíšem
Zastavení XII.

Ježíš umírá na křížiV poledne nastala tma po celé zemi až do tři hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lema sabachthani?", to jest 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?' Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: "On volá Eliáše." Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali: "Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!" Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
Matouš 27, 45-50Ježíš umírá na kříži, pod křížem Ježíšovi nejbližší - matka a Marie Magdaléna.
Zastavení XIII.

Ježíše snímají z kříže a odevzdávají do náručí matky


Nemá oporu v evangeliích, nicméně jde o tradiční výjev, často zobrazovaný pod názvem Pieta
Zastavení XIV.

Ježíše ukládají do hrobuKdyž nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali. Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále; ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel.
Matouš 27, 57-60Ježovo tělo odnášejí ke hrobu

Všechna zastavení jsou odlita do umělé pryskyřice a opatřena bronzovou patinou

 [Na začátek stránky]