Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Klárov

Letenské souvrství

Odkryv letenského souvrství na Klárově

Závěr Klárova tvoří mohutná skála, která vznikla zářezem silnice U bruských kasáren. Geologicky patří k tzv. Letenskému souvrství, které má zásadní význam pro pražskou morfologii. Souvrství na pražském území dosahuje mocnosti až kolem 700 m a jeho horniny, hlavně pevné křemence a droby, jsou mnohem odolnější vůči vodní erozi než měkké břidlice v jejich podloží i nadloží. Letenské souvrství proto tvoří nápadná návrší a hřbety, zejména pahorek Hradčan (Opyš) a jeho východní pokračování pod Letnou, Vyšehradskou skálu, Páví vrch na Smíchově a další.
Na Klárově na rohu ulice U bruských kasáren je názorně patrné rychlé střídání světlejších tenkých vrstev křemenců, převažujících tmavších drob a podřízených měkčích prachovou většinou jen v několikacentimetrových intervalech. Podobný profil je i v severním pokračování ulice Pod Bruskou v tzv. Myší díře, která je zčásti umělým průkopem z doby stavební činnosti Albrechta z Valdštejna. Letenské souvrství poskytlo zde a zvláště na jižních svazích Letné i charakteristické zkameněliny, výborně zachované hlavně ve velkých čočkách tmavých karbonátů.
Např. ve svahu pod Hanavským pavilónem byly nalezeny i celé krunýře trilobitů Deanaspis goldfussi a Dalmanitina socíalis. Na povrchu pevnějších drobových a pískovcových vrstev jsou velmi četné stopy po lezení dno obývajících živočichů, např. červů, mlžů apod. (původci těchto stop většinou nejsou známi, a proto bývají tyto ichnofosilie označovány jako problematika, v sedimentologické literatuře jako bioglyfy).

Ve skále je nika s pamětní deskou.

[Na začátek stránky]