Zásmuky: Klášter

Msgre Jan Křtitel Pauly [1869-1944]Jan Křtitel Pauly


      Z díla:

      1892 Právní rádce pro duchovní správu
      1892 Jak jest to se zázraky v Lurdech?
      1893 Zázraky ve světle zdravého rozumu
      1895 Státní předpisy o poplatku štolovém
      1895 Červení a černí
      1898 Praktické pokyny o štole
      1898 Památník města Smíchova
      1899 Populární úvod do sociální otázky
      1899 Politický katechismus pro náš lid
      1900 Vánoční hry (s F. Pickou)
      1900 Světlo v temnotách
      1908 Křestní jména a křestní patronové
      1911 Pastorální medicina
      1923 Stará Boleslav
      1940 Jak se máme chovati?
      1941 Hřbitovní a pohřební právo
Jan Křtitel Pauly se narodil 24. 6. 1869 v Pelhřimově a zemřel 20. 12. 1944 v Zásmukách.
V Pelhřimově studoval na místním gymnáziu a potom teologickou fakultu na UK Praha. Po vysvěcení byl v l. 1893-1895 kaplanem ve Stříbře. V letech 1895-1896 kaplan v Michli. Od r. 1896 působil v Praze na Smíchově, kde se ještě před první světovou válkou stal farářem. Od r. 1913 arciděkan baziliky sv. Václava na Smíchově. V r. 1920 jmenován pražským arcibiskupským vikářem a kanovníkem staroboleslavským.
Redaktor několika katolických časopisů a knižnic. Stal se členem Jednoty katolického duchovenstva, založené v roce 1902, a po úmrtí Tomáše Střebského v roce 1905 i jejím předsedou v Čechách.
V letech 1918-1919 spoluzakladatel Československé strany lidové.
Za okupace hájil národní zajmy, vystupoval proti rekvizici kostelních zvonů a finančně podporoval domácí odboj. V r. 1942 internován v klášteře v Zásmukách, kde později zemřel. Pochován je v Praze na hřbitově na Malvazinkách.
Ještě jako kaplan začal publikovat. Důležitou část jeho prací tvoří praktické příručky z oblasti církevní administrativy, ve kterých osvědčil vynikající znalost jak kanonického, tak konfesního práva; touto osvětovou činností navázal na publikaci Klementa Borového Úřední sloh církevní – příručná kniha praktického úřadování pro katolické duchovenstvo. Obsah Paulyho stěžejního díla Právní rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z roku 1902 o 1317 stranách vyjadřuje výstižně jeho podtitul Systematický soubor církevních a státních zákonů, nařízení, rozhodnutí, norem a příslušných formulářů s praktickým návodem pro duchovní správu.
Už krátce po svém příchodu na Smíchov založil pro tamní farníky katolický spolek. Dne 13. června 1897 vedl ze Smíchova pouť na Svatou Horu, kde měl také kázání, za účasti velkého počtu věřících, kteří obsadili 22 železničních vagónů. V roce 1900 založil měsíčník Věstník katolického duchovenstva, který pak redigoval. Od roku 1900 byly na Smíchově ochotnicky hrány jeho pašijové hry, vydané též tiskem, které se pak hrály občasně i jinde až do druhé světové války. Byl rovněž redaktorem měsíčníku Čechie, který vycházel v letech 1902-1904. Je také autorem monografie o Smíchově, Staré Boleslavi a studie o Křemešníku.


Jan Křtitel Pauly byl veliký mecenáš výtvarného umění. Vlastnil mj. rozsáhlou sbírku obrazů a soch. Je např. sponzorem barevného okna v chrámu N. Trojice v Křemešníku s námětem Zvěstování Panny Marie od Gentileschiho.
Velmi se také zajímal o snahy Spořilova získat vlastní duchovní stánek, a podpořil ho nejen slovy, ale v roce 1937 spořilovskému kostelu věnoval oltář se sochou sv. Anežky od sochařky Karly Vobišové (oltář odstraněn při změně liturgie po II. vatikánském koncilu).

[Na začátek stránky]